Tuesday, September 25, 2012

Ընդ լուսափայլ զւարթնոյն

Ընդ լուսափայլ զւարթնոյն զյարուցեալն օրհնեսցուք. եւ մաղթելով խնդրեսցուք մաքրել զմեզ ի մեղաց:
Ընդ խնկաբեր սուրբ կանանցն անմահ բուրմանն անուշից, խունկս աղօթից մատուսցուք, մաքրել զմեզ ի մեղաց:
Ընդ իւղաբերիցն արտասուս զմարդկան բարձողն արտասուաց պաղատեսցուք ատասուօք մաքրել զմեզ ի մեղաց:
Ընդ Քրիստոսի պահելով յաղթող լիցուք փորձողին եւ ընդ հրեշտակս երգեսցուք, փառք ի բարձունս Աստուծոյ:Աղուհացից` Մեծ Պահքի Երրորդ կիրակիի կանոնի Տեր Հերկնից շարականն է:

No comments:

Post a Comment