Wednesday, October 10, 2012

Նոր ծաղիկ

Նոր ծաղիկ պայծառ ցուցաւ, այսօր ի նոր գերեզմանէն: Երեւեալ լոյս յարութեան, աւետիս, ի խաւարի ստուերաց մահու, աւետիս: Յարեաւ Քրիստոս, աւետիս: Երփնազարդ հոգւոցն տունկք կանաչացան կենդանութեամբ: Երեւեալ լոյս յարութեան, աւետիս, ի խաւարի ստուերաց մահու, աւետիս: Յարեաւ Քրիստոս, աւետիս: Րենական լուսոյ սաղարթք, ի հոգեւոր գարնան փթթեալք: Երեւեալ լոյս յարութեան, աւետիս, ի խաւարի ստուերաց մահու, աւետիս: Յարեաւ Քրիստոս, աւետիս:


Տաղի հեղինակը Սուրբ Ներսես Շանորհալին է: Երգվում է Սուրբ Պատարագի ընթացքում:

No comments:

Post a Comment