Wednesday, May 22, 2013

Այսօր Աստուածութիւնն զուարճանայ

Այսօր Աստուածութիւնն զուարճանայ նոր հաստատելով զերկիր, պարըք սուրբք փառաբանեն զուարթնոց, եւ մեք ձայնիւ օրհնութեամբ զարդարեսցուք սուրբ զտօնս: Երգվում է Ձեռնադրության ժամանակ:

No comments:

Post a Comment