Thursday, March 13, 2014

Նայեաց սիրով

Նայեաց սիրով, Հա'յրդ գթած, ի քո ստեղծեալ գործս ձեռաց
եւ զբանակս հրեշտակաց տո'ւր պահապան մեզ տկարաց.
փրկեա' զանձինս ի փորձանաց, ի խաւարի շրջող դիւաց.
զի ի տուընջեան եւ գիշերի տացուք քեզ փառս անլռելի:

Էին անեղ, անսկզբան ծնունդ անճառ Որդի եւ Բան,
որ արարեր զտիւ գործոյ եւ զգիշեր ի հանգիստ քնոյ,
տո'ւր ի ննջել աչաց մարմնոյ, արթուն լինել մեզ ըստ հոգւոյ.
զի ի տուընջեան եւ գիշերի տացուք քեզ փառս անլռելի:

)

Խաղաղական ժամերգության երկրորդ երգն է:
Հեղինակը Սուրբ Ներսես Շնորհալի կաթողիկոսն է:
Երգի ծայրակապն է <<ՆԵՐՍԵՍԻ ԵՐԳ>>:

No comments:

Post a Comment