Tuesday, May 22, 2012

Ուրախ լեր. Իզաբել Բայրագդարյան

Ուրախ լեր եկեղեցի սուրբ
Ի գալստեան սուրբ Միածնին:
Ուրախ լեր եւ ցնծայ հանդերձ ամենայն սրբովք:Կատարում է Իզաբել Բայրագդարյանը:
Երգվում է Ծաղկազարդի երեկոյան` Դռնբացեքի ժամանակ:

No comments:

Post a Comment