Wednesday, December 5, 2012

Յամենայն ժամ. Հասմիկ Բաղդասարյան

Յամենայն ժամ աղաչանք իմ այս են. ի մեղաց իմոց սուրբ արա զիս Տէր:
Յանցանաց իմոց զարհուրի սիրտ իմ, աղաչեմ զՔեզ թող ինձ Տէր:
Արտուասուաց իմոց մի լռեր Տէր, զի պանդուխտ եմ ես յանցաւոր երկրի:
ԲԿ ձայնեղանակի Ապաշխարության օրհնությունն է:
Հեղինակ` Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց:
Կատարում է Հասմիկ Բաղդասարյանը:
Մշակումը` Վահան Արծրունու:

No comments:

Post a Comment