Tuesday, February 26, 2013

Ուրախ լեր

Ուրախ լեր եկեղեցի սուրբ
Ի գալստեան սուրբ Միածնին:
Ուրախ լեր եւ ցնծայ հանդերձ ամենայն սրբովք:Երգվում է Ծաղկազարդի երեկոյան` Դռնբացեքի կարգի ժամանակ:

No comments:

Post a Comment