Monday, February 25, 2013

Որ ի չորեքկերպեան

Որ ի չորեքկերպեան կենդանեաց փառաբանիս ի բարձունս. այսօր մարդասիրապէս փրկիչի Բեթանիա երթալ յանձն առեր. աղբիւր կենաց մեր եւ յոյս ողորմեա մեզ:
Որ յարտասուս Մարիամանց գթացեալ արտասուեցեր եւ յասացեր ցնոսա. ուր եդիք ես յարուցից զսիրելին իմ զՂազար. աղբիւր կենաց մեր եւ յոյս ողորմեա մեզ:
Աստուածային արարչագործ ձայնիւդ քո Քրիստոսի թաղմանէ կոչեցեր զՂազարոս. ցուցար կենդանեաց եւ մեռելոց Աստուած. աղբիւր կենաց մեր եւ յոյս ողորմեա մեզ:Ղազարոսի հարության հիշատակի օրվա Ողորմյա շարականն է:

No comments:

Post a Comment