Thursday, August 30, 2012

Զքեզ աղաչեմք. Փառաւորեալ Աստուած

Սուրբ Ծննդյան չորրորդ օրվա <Ողորմյա> և յոթներորդ օրվա <Հարցի> շարականներն են /Սուրբ Ծնունդը տոնվում է ութ օր/:
Կատարում է Վարուժան սարկավագ Մարգարյանը:Զքեզ աղաչեմք անսկզբնակից Հօր Որդի, որ այսօր նախաստեղծին բնութեամբ ի կուսէն ծնար Աստուած եւ մարդ ողորմեա մեզ:
Առ Քեզ պաղատիմք էակից Հօր Որդի, որ այսօր ի մսուր եդար եւ ի հրեշտակաց պատուեցար Աստուած եւ մարդ ողորմեա մեզ:
Ի Քէն հայցեմք ճշմարիտ Սուրբ Հոգի, որ այսօր աղաւնակերպ երեւմամբ յայտնեցար աշխարհի Աստուած ողորմեա մեզ:

Փառաւորեալ Աստուած սքանչելի մեծագործութեամբ. եկիր ի փրկել զարարածս քո. Աստուած հարցն մերոց:
Ծընար ի կուսէ անճառելի Բանդ ի Հօրէ ոչ մեկնեցար. օրհնեմք զքեզ անհասանելի լոյս Աստուած հարցն մերոց:
Երեւեցար յաշխարհի որ իջեր ի Յորդանան մկրտիլ ի Յովհաննէ. որ զջուրսն սրբեցեր սրբեա զմեզ ի մեղաց մերոց. Աստուած հարցն մերոց:
Զտէր Ամենայն գործք Տեառն օրհնեն զնա անդադար զանսկիզբն Աստուած զանյաղթելի զթագաւորն. օրհնեցէք գովեցէք եւ բարձր արարէք զնա յաւիտեան:
Որ Էն փառօք ի յերկինս անսկզբնակից Որդին. եւ իջեալ ի յերկնից մարմնացաւ ի կուսէն. օրհնեցէք գովեցէք եւ բարձր արարէք զնա յաւիտեան:
Զծնեալն ի սուրբ կուսէն, զեդեալն յանբանից մսուր. եւ զմկրտեալն ի սուրբ Յորդանան. օրհնեցէք գովեցէք եւ բարձր արարէք զնա յաւիտեան:
Զէակիցն Հօր եւ Որդւոյ զսուրբ Հոգին. զնորոգող եւ զանսպառ աղբիւրն լուսոյ. որ լուսաւորեացն զմեզ. օրհնեցէք գովեցէք եւ բարձր արարէք զնա յաւիտեան

No comments:

Post a Comment