Monday, November 19, 2012

Է անուն Տեառն

Է անուն Տեառն օրհնեալ յայսմհետէ մինչև յաւիտեան.
Եւ եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ յայսմհետէ մինչև յաւիտեան.
Փառաւորեալ անուն Տեառն օրհնեալ յայսմհետէ մինչև յաւիտեան.ԴԿ ձայնեղանակի Ապաշխարության Մանկունք շարականն է.
երգվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ:

No comments:

Post a Comment