Monday, November 19, 2012

Լոյս փառաց Բանդ Աստուած

Լոյս փառաց Բանդ Աստուած որ ծագեցեր ի մեզ զլոյս գիտութեան,
կարդամք առ Քեզ Տէր. առաւօտու աղոթք մեր հաճոյասցին Քեզ:

Յանմարմնոց վերօրհնեալ ի մարդկանէ երկրպագեալ, բնակեալդ ի լոյս անմատոյց,
կարդամք առ Քեզ Տէր. առաւօտու աղոթք մեր հաճոյասցին Քեզ:

Երեքսրբեան Տէրութիւն, միասնական Աստուածութիւն,բնակեալդ ի լոյս անմատոյց,
կարդամք առ Քեզ Տէր. առաւօտու աղոթք մեր հաճոյասցին Քեզ:
ԱԿ ձայնեղանակի Ապաշխարության Մանկունք շարականն է:
Կատարվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ:

No comments:

Post a Comment