Tuesday, November 20, 2012

Որ կոչեցեր. Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի շարական

Որ կոչեցեր զհեռացեալքս ի հարսանիս քո Միածնին
ըմպել զբաժակն իմաստութեան ի ձեռն սրբոյն Գրիգորի
բարեխօսութեամբ սորա ողորմեա մեզ Աստուած:

Որ գերագոյ քան զբնութիւն չարչարանօք քո ընտրելոյն
դարձուցեր զմոլորեալքս ի գիտութիւն ճշմարտութեան
բարեխօսութեամբ սորա ողորմեա մեզ Աստուած:

Որ ի վիրապն անդնդային ջաղխեր նովաւ զգլուխ վիշապին
ի գբի ներքնումն իջմամբ նորին բարձրացուցեր զմեզ ի յերկինս
բարեխօսութեամբ սորա ողորմեա մեզ Աստուած:Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի Մուտն ի Վիրապն տոնի կանոնի Ողորմեա շարականն է:
Երգվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ:

No comments:

Post a Comment