Tuesday, November 20, 2012

Հրաշալի բարբառք

Հրաշալի բարբառք երկնաւոր զօրացն հնչմամբ օրհնէին զանմահ թագաւորութիւնն:
Անճառ ծնունդն փոռօք երեւեալ եւ աստղը լուսապայծառ հովանի էր յայրին:
Բանն բազմեալ յանբանից մսուր եւ մոգքն հետևեին ծագմամբ լուսափայլ աստեղն:

Սուրբ Ծննդյան ութօրեքի յոթներորդ օրվա Տեր հերկնից շարականն է:

No comments:

Post a Comment