Monday, January 30, 2012

Անկանիմք. Գևորգ Զ Չորեքչյան

Անկանիմք առաջի քո Աստուածածին
եւ աղաչեմք զանարատ զկոյսդ:

Բարեխօսեա վասն անձանց մերոց.
եւ աղաչեա զՄիածին Որդին:


Երգվում է Սուրբ Ծննդյան Ճրագալույցին` հունվարի 5-ին:

No comments:

Post a Comment