Monday, January 30, 2012

Նոր Ծաղիկ

Նոր ծաղիկ պայծառ ցուցաւ, այսօր ի նոր գերեզմանէն:
Երեւեալ լոյս յարութեան, աւետիս,
ի խաւարի ստուերաց մահու, աւետիս:
Յարեաւ Քրիստոս, աւետիս:

Երփնազարդ հոգւոցն տունկք կանաչացան կենդանութեամբ:
Երեւեալ լոյս յարութեան, աւետիս,
ի խաւարի ստուերաց մահու, աւետիս:
Յարեաւ Քրիստոս, աւետիս:

Րենական լուսոյ սաղարթք, ի հոգեւոր գարնան փթթեալք:
Երեւեալ լոյս յարութեան, աւետիս,
ի խաւարի ստուերաց մահու, աւետիս:
Յարեաւ Քրիստոս, աւետիս:


Կատարում է Տ. Անուշավան եպիսկոպոս Ժամկոչյանը:
Տաղի հեղինակը Սուրբ Ներսես Շանորհալին է:
Երգվում է Սուրբ Պատարագի ընթացքում:

No comments:

Post a Comment