Thursday, February 2, 2012

Բաց մեզ Տէր. Գևորգ Զ Չորեքչյան

Բաց մեզ Տէր,
բաց մեզ Տէր,
բաց մեզ Տէր զդուռն ողորմութեան,
որ ողբալով կարդամք առ Քեզ:Մշակումը` Գևորգ Զ Չորեքչյանի:
Երգվում է Դռնբացեքի կարգի ժամանակ (Ծաղկազարդի երեկոյան):
Քառասնօրյա պահեցողությունից հետո ժողովուրդը հավաքվում է եկեղեցու նախապես փակված դռների մոտ, երգվում է <<Բաց մեզ Տէր>>-ը, որից հետո դռները բացվում են և ներկաները ներս են մտնում:

No comments:

Post a Comment