Wednesday, February 15, 2012

Ամենակալ


Ամենակալ ես, Տէր զօրութեանց, 
որ թագաւորդ ես յաւիտենից:
Որ նստիս յերկնից ի յերկինս 
եւ լոյս ծագես յարարածս Քո:
Որ խոնարհութեամբ իջեր ի յերկիր, 
Քեզ Պատարագս մատուցանեմք:
Եւ սուրբ զանունդ Քո փառաւորեմք, 
Տէր, որ պսակիչդ ես Քոց սրբոց Հայրապետաց:
Վասն զի սոքա են մեզ բարեխօս, 
Տէր ամենակալ ի Քում յարքայութեանդ:Առաքելյալների, մարգարեների և հայրապետների տոների Սրբասացություն է:
Երգում է Անուշավան եպիսկոպոս Ժամկոչյանը:

No comments:

Post a Comment