Monday, February 6, 2012

Տօնեմք

Տօնեմք զՔո Յարութիւնդ Քրիստոս:Կատարում է Տ. Անուշավան եպիսկոպոս Ժամկոչյանը:
Հարության մեղեդի է: Երգվում է սուրբ Պատարագի ընթացքում:

No comments:

Post a Comment