Tuesday, November 27, 2012

Սիրտ իմ սասանի. Շարական համույթ

Սիրտ իմ սասանի
սարսափ զիս ունի
Վասն Յուդայի:


Սիրտ իմ սասանի տաղի հեղինակը Մխիթար Այրիվանեցին է (13 դար), ոմանք վերագրում են Առաքել Սյունեցուն (15-16դդ.):
Երգվում է Ավագ Հինգշաբթի օրը` Ոտնլվայի կարգի ժամանակ:
Կատարում է Շարական համույթը:

Thursday, November 22, 2012

Այսօր հրեշտակաց դասքն

Ասյօր հրեշտակաց դասքն ի յերկնից ուրախանան ի վերայ ճգնութեան սրբոց:
Ասյօր ճգնազգեաց սրբոց դասքն ի յերկրի պսակեցան երկնային աստուածեղէն փառօքն:
Այսօր անմարմնոց զինուորութիւնքն մեծապէս տօնեն, քանզի երկրաւոր զինաւորաց բազմութիւնքն ընծայեցան ի խորան սրբութեան երկնից:Սրբոց Մարտիրոսաց կանոնի ԳԿ ձայնեղանակի Տեր Հերկնից շարականն է:
Կատարում է Հովեր երգչախումը:
Երգվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ:

Tuesday, November 20, 2012

Որ զնախագրեալսն. Սուրբ Աստվածածնի շարական

Որ զնախագրեալսն յառաջագոյն գուշակութեամբ մսարգարէիցն. կատարեցեր հայր երկնաւոր տալով զկոյսն ի յԱննաէ
Զքեզ բարեբանեմք Աստուած հարցն մերոց:

Որ ի լրումն անճառ ծննդեանն ըստ Եսայեայ Քո ի կուսէն. այսօր հրաշիւք Հօր Միածին յամուլ մօրէ` զմայրն քո պարգևեցեր.
Զքեզ բարեբանեմք Աստուած հարցն մերոց:

Որ զօրինակ Մարիամու հոգիդ ցուցեր մարգարէին. այսօր զաւակ Յովակիմայ ետուր զլեառն վիմածին
Զքեզ բարեբանեմք Աստուած հարցն մերոց:

Օրհնեցէք ամենայն գործք Տեառն զՏէր օրհնեցէք բարձր արարէք զնա յաւիտեան:

Զուարճացիր Սիովնդ հին հանդիսարան տեսանողացն. որ բազմագոյն օրինակօք գուշակեցեր զծնող Բանին Տեառն Աստուծոյ
բարձր արարէք զնա յաւիտեան:

Ուրախացիր եկեղեցի դուստր վերինն սիովնի քանզի ծնաւ ի յԱննայէ մաքուր ծնող քոյն փեսայի.
բարձր արարէք զնա յաւիտեան:

Քահանայք և ժողովուրդք տօնախմբողք ծննդեան կուսին. ընդ Յովակիմայ և Աննայի ծնողաց սրբոյ ծնողի Բանին
բարձր արարէք զնա յաւիտեան:Սուրբ Աստվածածնի ծննդյան տոնի Հարցի շարականն է:

Հրաշալի բարբառք

Հրաշալի բարբառք երկնաւոր զօրացն հնչմամբ օրհնէին զանմահ թագաւորութիւնն:
Անճառ ծնունդն փոռօք երեւեալ եւ աստղը լուսապայծառ հովանի էր յայրին:
Բանն բազմեալ յանբանից մսուր եւ մոգքն հետևեին ծագմամբ լուսափայլ աստեղն:

Սուրբ Ծննդյան ութօրեքի յոթներորդ օրվա Տեր հերկնից շարականն է:

Որ կոչեցեր. Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի շարական

Որ կոչեցեր զհեռացեալքս ի հարսանիս քո Միածնին
ըմպել զբաժակն իմաստութեան ի ձեռն սրբոյն Գրիգորի
բարեխօսութեամբ սորա ողորմեա մեզ Աստուած:

Որ գերագոյ քան զբնութիւն չարչարանօք քո ընտրելոյն
դարձուցեր զմոլորեալքս ի գիտութիւն ճշմարտութեան
բարեխօսութեամբ սորա ողորմեա մեզ Աստուած:

Որ ի վիրապն անդնդային ջաղխեր նովաւ զգլուխ վիշապին
ի գբի ներքնումն իջմամբ նորին բարձրացուցեր զմեզ ի յերկինս
բարեխօսութեամբ սորա ողորմեա մեզ Աստուած:Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի Մուտն ի Վիրապն տոնի կանոնի Ողորմեա շարականն է:
Երգվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ:

Monday, November 19, 2012

Նոր Սիովն ծնեալ մանկունք

Նոր Սիովն ծնեալ մանկունք սուրբ Աւազանաւն. շնորհազարդեալք Հոգւովն Աստուծոյ.
օրհնեցէք զՀայրն երկնաւոր յաւուր ծննդեան սրբուհւոյ կուսին. յոր օրհնեցայք յանիծից նախնւոյն:

Արեամբ Գառինն անարատի փրկեալք ժողովուրդք. յաւուր ծննդեան մօր անտանելւոյն.
գովեցէք զՄիածինն որ հաճեցաւ առնուլ մարմին անսերմն ի նմանէ. յոր օրհնեցայք յանիծից նախնւոյն:

Յառատաբուղխ շնորհաց հոգւոյն լուսազարդեալք ազգք հեթանոսաց, յաւուր ծննդեան Մօր Բանին ծնողի.
զփառակից Որդւոյ զՀոգին. բարեբանեցէք հոգևոր երգով, որ մաքրազարդեաց զմարմնարան Որդւոյն:Սրբուհի Աստվածածնի ծննդյան տոնի /8 սեպտեմբերի/ Համբարձի շարականն է /ԱԿ ձայնեղանակ/:
Երգվում է նաև Սրբուհու Հղության, Տաճարին Ընծայման, ինչպես նաև Տուփի և Գոտու Գյուտերի տոներին:

Որ ի Հօրէ առաքեալ. Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի շարական

Որ ի Հօրէ առաքեալ արեգակն արդար, ծագեցեր ընդ տիեզերս զլոյս քո առաքելովքն.
զՔեզ բարեբանեմք Աստըւած հարցն մերոց.

Որ փոխանակ առաքելոցն առաքեալ և քարոզ, առաքեցեր հայաստանեայց զսուրբն Գրիգոր.
զՔեզ բարեբանեմք Աստըւած հարցն մերոց.

Որ զխաւարն անգիտութեան հիւսիսականացս, հալածեցեր լուսափայլ բանիւ սրբոյն Գրիգորի.
զՔեզ բարեբանեմք Աստըւած հարցն մերոց.

Ընդ Լուսաւորչին լուսաւորեալք նովաւ բարձր արարէք զլոյսն անըստուեր: Այսօր ժողովուրդք հայաստանեայց աշակերտեալք ճշմարտութեանն ի ձեռն սրբոյն Գրիգորի.
Օրհնեցէք զլոյսն անըսկիզբն. բարձր արարէք զնա յաւիտեան:

Այսօր նորածնեալք աւազանաւն, լուսաւորեալք իմաստութեամբի ձեռն սուրբ Լուսաւորչին.
Գովեցէք զլոյսն ի Հօրէ. բարձր արարէք զնա յաւիտեան:

Այսօր երկնային պատարագին կատարող քահանայութիւն, ի ձեռն սուրբ քահանայապետին
Բարեբանեցէք զբաշխողն շնորհաց. բարձր արարէք զնա յաւիտեան:Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի Մուտն ի Վիրապ տոնի Հարցի շարականն է /ԴԿ ձայնեղանակ/:
Կատարվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ:

Լոյս փառաց Բանդ Աստուած

Լոյս փառաց Բանդ Աստուած որ ծագեցեր ի մեզ զլոյս գիտութեան,
կարդամք առ Քեզ Տէր. առաւօտու աղոթք մեր հաճոյասցին Քեզ:

Յանմարմնոց վերօրհնեալ ի մարդկանէ երկրպագեալ, բնակեալդ ի լոյս անմատոյց,
կարդամք առ Քեզ Տէր. առաւօտու աղոթք մեր հաճոյասցին Քեզ:

Երեքսրբեան Տէրութիւն, միասնական Աստուածութիւն,բնակեալդ ի լոյս անմատոյց,
կարդամք առ Քեզ Տէր. առաւօտու աղոթք մեր հաճոյասցին Քեզ:
ԱԿ ձայնեղանակի Ապաշխարության Մանկունք շարականն է:
Կատարվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ:

Է անուն Տեառն

Է անուն Տեառն օրհնեալ յայսմհետէ մինչև յաւիտեան.
Եւ եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ յայսմհետէ մինչև յաւիտեան.
Փառաւորեալ անուն Տեառն օրհնեալ յայսմհետէ մինչև յաւիտեան.ԴԿ ձայնեղանակի Ապաշխարության Մանկունք շարականն է.
երգվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ:

Friday, November 16, 2012

Սուրբ Սուրբ. Լուսինե Զաքարյան

Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց,
լի են երկինք եւ երկիր փառօք քո. օրհնութիւն ի բարձունս:
Օրհնեալ որ եկիր եւ գալոցդ ես անուամբ Տեառն. ովսաննա ի բարձունս:
Կատարում է Լուսինե Զաքարյանը:
Վերցված է Եսայի մարգարեի գրքից(6:3)
Երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ:

Այսօր կանգնեցաւ

Հիսուս Քրիստոս լվանում է
աշակերտների ոտքերը

Այսօր կանգնեցաւ աւազան մկրտութեան
ի թողութիւն մեղաց մերոց:
Այսօր Տէրն մեր լւանայր զոտս աշակերտացն
եւ պատւիրէր զայս ասելով.
Մի ոմն ի ձէնջ եղբայրք մտնելոց է զիս ի մահ
եւ որոշի յաշակերտացդ.
Զայն լւեալ Պետրոսի
ակնարկէր առ Յովհաննէս թէ ով իցէ:
Բանն զոր ասաց Յիսուս
տրտմեցոյց զիւր զաշակերտս
եւ խռովեցան ամենեքեան:Այս երգը երգվում է Ավագ Հինգշաբթի օրը` Ոտնլվայի կարգի ժամանակ:

Thursday, November 15, 2012

Սուրբ Սուրբ. Կոմիտասյան

Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց,
լի են երկինք եւ երկիր փառօք քո. օրհնութիւն ի բարձունս:
Օրհնեալ որ եկիր եւ գալոցդ ես անուամբ Տեառն. ովսաննա ի բարձունս:
Կատարում է Գեղարդավանքի երգչախումբը:
Վերցված է Եսայի մարգարեի գրքից(6:3)
Երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ: