Wednesday, December 5, 2012

Բազում են Քո գթութիւնդ. Հասմիկ Բաղդասարյան

Բազում են Քո գթութիւնդ բազմամեղ անձին իմոյ. ողորմեա Աստուած քաւիչ իմ:
Զի Քեզ անյիշաչար Տէր մեղայ չարին խաբմամբ. ողորմեա Աստուած քաւիչ իմ:
Ի Քո ի միւսանգամ գալստեանն յորժամ գաս դատել զերկիր. ողորմեա Աստուած քաւիչ իմ:ԲՁ ձայնեղանակի ապաշխարության օրհնությունն է:
Կատարում է Հասմիկ Բաղդասարյանը:
Մշակումը` Վահան Արծրունու:
Հեղինակ` Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց:

Տէր որ ի մէջ լերին. Հասմիկ Բաղդասարյան

Տէր որ ի մէջ լերին աղբերացուցեր զջուրն ի վիմէն:
Տէր ի սրտէ իմմէ հան ինձ արտասուս ապաշխարության:
Զի կեցից եւ ապաշխարութեամբ ապրեցայց ի հանդերձեալ քոց դատաստանաց:
ԴԿ ձայնեղանակի Ապաշխարության Օրհնությունն է:
Հեղինակ` Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց:
Կատարում է Հասմիկ Բաղդասարյանը

Յամենայն ժամ. Հասմիկ Բաղդասարյան

Յամենայն ժամ աղաչանք իմ այս են. ի մեղաց իմոց սուրբ արա զիս Տէր:
Յանցանաց իմոց զարհուրի սիրտ իմ, աղաչեմ զՔեզ թող ինձ Տէր:
Արտուասուաց իմոց մի լռեր Տէր, զի պանդուխտ եմ ես յանցաւոր երկրի:
ԲԿ ձայնեղանակի Ապաշխարության օրհնությունն է:
Հեղինակ` Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց:
Կատարում է Հասմիկ Բաղդասարյանը:
Մշակումը` Վահան Արծրունու:

Tuesday, November 27, 2012

Սիրտ իմ սասանի. Շարական համույթ

Սիրտ իմ սասանի
սարսափ զիս ունի
Վասն Յուդայի:


Սիրտ իմ սասանի տաղի հեղինակը Մխիթար Այրիվանեցին է (13 դար), ոմանք վերագրում են Առաքել Սյունեցուն (15-16դդ.):
Երգվում է Ավագ Հինգշաբթի օրը` Ոտնլվայի կարգի ժամանակ:
Կատարում է Շարական համույթը:

Thursday, November 22, 2012

Այսօր հրեշտակաց դասքն

Ասյօր հրեշտակաց դասքն ի յերկնից ուրախանան ի վերայ ճգնութեան սրբոց:
Ասյօր ճգնազգեաց սրբոց դասքն ի յերկրի պսակեցան երկնային աստուածեղէն փառօքն:
Այսօր անմարմնոց զինուորութիւնքն մեծապէս տօնեն, քանզի երկրաւոր զինաւորաց բազմութիւնքն ընծայեցան ի խորան սրբութեան երկնից:Սրբոց Մարտիրոսաց կանոնի ԳԿ ձայնեղանակի Տեր Հերկնից շարականն է:
Կատարում է Հովեր երգչախումը:
Երգվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ:

Tuesday, November 20, 2012

Որ զնախագրեալսն. Սուրբ Աստվածածնի շարական

Որ զնախագրեալսն յառաջագոյն գուշակութեամբ մսարգարէիցն. կատարեցեր հայր երկնաւոր տալով զկոյսն ի յԱննաէ
Զքեզ բարեբանեմք Աստուած հարցն մերոց:

Որ ի լրումն անճառ ծննդեանն ըստ Եսայեայ Քո ի կուսէն. այսօր հրաշիւք Հօր Միածին յամուլ մօրէ` զմայրն քո պարգևեցեր.
Զքեզ բարեբանեմք Աստուած հարցն մերոց:

Որ զօրինակ Մարիամու հոգիդ ցուցեր մարգարէին. այսօր զաւակ Յովակիմայ ետուր զլեառն վիմածին
Զքեզ բարեբանեմք Աստուած հարցն մերոց:

Օրհնեցէք ամենայն գործք Տեառն զՏէր օրհնեցէք բարձր արարէք զնա յաւիտեան:

Զուարճացիր Սիովնդ հին հանդիսարան տեսանողացն. որ բազմագոյն օրինակօք գուշակեցեր զծնող Բանին Տեառն Աստուծոյ
բարձր արարէք զնա յաւիտեան:

Ուրախացիր եկեղեցի դուստր վերինն սիովնի քանզի ծնաւ ի յԱննայէ մաքուր ծնող քոյն փեսայի.
բարձր արարէք զնա յաւիտեան:

Քահանայք և ժողովուրդք տօնախմբողք ծննդեան կուսին. ընդ Յովակիմայ և Աննայի ծնողաց սրբոյ ծնողի Բանին
բարձր արարէք զնա յաւիտեան:Սուրբ Աստվածածնի ծննդյան տոնի Հարցի շարականն է:

Հրաշալի բարբառք

Հրաշալի բարբառք երկնաւոր զօրացն հնչմամբ օրհնէին զանմահ թագաւորութիւնն:
Անճառ ծնունդն փոռօք երեւեալ եւ աստղը լուսապայծառ հովանի էր յայրին:
Բանն բազմեալ յանբանից մսուր եւ մոգքն հետևեին ծագմամբ լուսափայլ աստեղն:

Սուրբ Ծննդյան ութօրեքի յոթներորդ օրվա Տեր հերկնից շարականն է:

Որ կոչեցեր. Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի շարական

Որ կոչեցեր զհեռացեալքս ի հարսանիս քո Միածնին
ըմպել զբաժակն իմաստութեան ի ձեռն սրբոյն Գրիգորի
բարեխօսութեամբ սորա ողորմեա մեզ Աստուած:

Որ գերագոյ քան զբնութիւն չարչարանօք քո ընտրելոյն
դարձուցեր զմոլորեալքս ի գիտութիւն ճշմարտութեան
բարեխօսութեամբ սորա ողորմեա մեզ Աստուած:

Որ ի վիրապն անդնդային ջաղխեր նովաւ զգլուխ վիշապին
ի գբի ներքնումն իջմամբ նորին բարձրացուցեր զմեզ ի յերկինս
բարեխօսութեամբ սորա ողորմեա մեզ Աստուած:Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի Մուտն ի Վիրապն տոնի կանոնի Ողորմեա շարականն է:
Երգվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ:

Monday, November 19, 2012

Նոր Սիովն ծնեալ մանկունք

Նոր Սիովն ծնեալ մանկունք սուրբ Աւազանաւն. շնորհազարդեալք Հոգւովն Աստուծոյ.
օրհնեցէք զՀայրն երկնաւոր յաւուր ծննդեան սրբուհւոյ կուսին. յոր օրհնեցայք յանիծից նախնւոյն:

Արեամբ Գառինն անարատի փրկեալք ժողովուրդք. յաւուր ծննդեան մօր անտանելւոյն.
գովեցէք զՄիածինն որ հաճեցաւ առնուլ մարմին անսերմն ի նմանէ. յոր օրհնեցայք յանիծից նախնւոյն:

Յառատաբուղխ շնորհաց հոգւոյն լուսազարդեալք ազգք հեթանոսաց, յաւուր ծննդեան Մօր Բանին ծնողի.
զփառակից Որդւոյ զՀոգին. բարեբանեցէք հոգևոր երգով, որ մաքրազարդեաց զմարմնարան Որդւոյն:Սրբուհի Աստվածածնի ծննդյան տոնի /8 սեպտեմբերի/ Համբարձի շարականն է /ԱԿ ձայնեղանակ/:
Երգվում է նաև Սրբուհու Հղության, Տաճարին Ընծայման, ինչպես նաև Տուփի և Գոտու Գյուտերի տոներին:

Որ ի Հօրէ առաքեալ. Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի շարական

Որ ի Հօրէ առաքեալ արեգակն արդար, ծագեցեր ընդ տիեզերս զլոյս քո առաքելովքն.
զՔեզ բարեբանեմք Աստըւած հարցն մերոց.

Որ փոխանակ առաքելոցն առաքեալ և քարոզ, առաքեցեր հայաստանեայց զսուրբն Գրիգոր.
զՔեզ բարեբանեմք Աստըւած հարցն մերոց.

Որ զխաւարն անգիտութեան հիւսիսականացս, հալածեցեր լուսափայլ բանիւ սրբոյն Գրիգորի.
զՔեզ բարեբանեմք Աստըւած հարցն մերոց.

Ընդ Լուսաւորչին լուսաւորեալք նովաւ բարձր արարէք զլոյսն անըստուեր: Այսօր ժողովուրդք հայաստանեայց աշակերտեալք ճշմարտութեանն ի ձեռն սրբոյն Գրիգորի.
Օրհնեցէք զլոյսն անըսկիզբն. բարձր արարէք զնա յաւիտեան:

Այսօր նորածնեալք աւազանաւն, լուսաւորեալք իմաստութեամբի ձեռն սուրբ Լուսաւորչին.
Գովեցէք զլոյսն ի Հօրէ. բարձր արարէք զնա յաւիտեան:

Այսօր երկնային պատարագին կատարող քահանայութիւն, ի ձեռն սուրբ քահանայապետին
Բարեբանեցէք զբաշխողն շնորհաց. բարձր արարէք զնա յաւիտեան:Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի Մուտն ի Վիրապ տոնի Հարցի շարականն է /ԴԿ ձայնեղանակ/:
Կատարվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ:

Լոյս փառաց Բանդ Աստուած

Լոյս փառաց Բանդ Աստուած որ ծագեցեր ի մեզ զլոյս գիտութեան,
կարդամք առ Քեզ Տէր. առաւօտու աղոթք մեր հաճոյասցին Քեզ:

Յանմարմնոց վերօրհնեալ ի մարդկանէ երկրպագեալ, բնակեալդ ի լոյս անմատոյց,
կարդամք առ Քեզ Տէր. առաւօտու աղոթք մեր հաճոյասցին Քեզ:

Երեքսրբեան Տէրութիւն, միասնական Աստուածութիւն,բնակեալդ ի լոյս անմատոյց,
կարդամք առ Քեզ Տէր. առաւօտու աղոթք մեր հաճոյասցին Քեզ:
ԱԿ ձայնեղանակի Ապաշխարության Մանկունք շարականն է:
Կատարվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ:

Է անուն Տեառն

Է անուն Տեառն օրհնեալ յայսմհետէ մինչև յաւիտեան.
Եւ եղիցի անուն Տեառն օրհնեալ յայսմհետէ մինչև յաւիտեան.
Փառաւորեալ անուն Տեառն օրհնեալ յայսմհետէ մինչև յաւիտեան.ԴԿ ձայնեղանակի Ապաշխարության Մանկունք շարականն է.
երգվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ:

Friday, November 16, 2012

Սուրբ Սուրբ. Լուսինե Զաքարյան

Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց,
լի են երկինք եւ երկիր փառօք քո. օրհնութիւն ի բարձունս:
Օրհնեալ որ եկիր եւ գալոցդ ես անուամբ Տեառն. ովսաննա ի բարձունս:
Կատարում է Լուսինե Զաքարյանը:
Վերցված է Եսայի մարգարեի գրքից(6:3)
Երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ:

Այսօր կանգնեցաւ

Հիսուս Քրիստոս լվանում է
աշակերտների ոտքերը

Այսօր կանգնեցաւ աւազան մկրտութեան
ի թողութիւն մեղաց մերոց:
Այսօր Տէրն մեր լւանայր զոտս աշակերտացն
եւ պատւիրէր զայս ասելով.
Մի ոմն ի ձէնջ եղբայրք մտնելոց է զիս ի մահ
եւ որոշի յաշակերտացդ.
Զայն լւեալ Պետրոսի
ակնարկէր առ Յովհաննէս թէ ով իցէ:
Բանն զոր ասաց Յիսուս
տրտմեցոյց զիւր զաշակերտս
եւ խռովեցան ամենեքեան:Այս երգը երգվում է Ավագ Հինգշաբթի օրը` Ոտնլվայի կարգի ժամանակ:

Thursday, November 15, 2012

Սուրբ Սուրբ. Կոմիտասյան

Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց,
լի են երկինք եւ երկիր փառօք քո. օրհնութիւն ի բարձունս:
Օրհնեալ որ եկիր եւ գալոցդ ես անուամբ Տեառն. ովսաննա ի բարձունս:
Կատարում է Գեղարդավանքի երգչախումբը:
Վերցված է Եսայի մարգարեի գրքից(6:3)
Երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ:

Monday, October 29, 2012

Փառք քեզ Տէր Աստուած մեր. Արտակ սրկ. Ղևոնդյան

Փառք քեզ, Տէր Աստուած մեր, որ պարգեւեցեր զօրս զայս բարեաւ եւ
խաղաղութեամբ անցուցանել:
Մարդասէր Աստուած զառաջակայ գիշերս,որ ի վերայ մեր գալոց է, ի մեղաց
փրկեա, ի չարեաց ազատեա, եւ ի գործս բարիս առաջնորդեա:
Առաւօտու օրհնութեանցն եւ փառաբանութեանցն արժանի արա զամենայն
հաւատացեալս անուանդ քում սրբոյ եւ պահեա ի խաղաղութեան:
Տէր Աստուած մեր, տուր զքո խաղաղութիւնդ ամենայն աշխարհի, բարձ
զցասումն եւ զպատուհասն ի յարարածոցս:
Ողորմեա հարց եւ եղբարց մերոց կենդանեաց եւ հանգուցելոց:
Ողորմեա զեկեղեցի շինողաց, երախտաւորաց, պտղատուից, սպասաւորաց եւ
այնոցիկ, որք ընդ հովանեաւ սրբոյ եկեղեցւոյ են հանգուցեալ:
Տէր Աստուած, օգնեա թագաւորացն քրիստոնէից եւ իշխանացն բարեպաշտից,
զօրաց եւ զաւակաց նոցին պահելով ի խաղաղութեան:
Տէր Աստուած մեր, պահեա զառաջնորդս եւ զեղբայրութիւնս մեր ամբողջ ե
անխռով ի կամս ողորմութեան քոյ:
Նշանաւ սուրբ եւ պատուական խաչիւ քոյ հալածեա զերեւելի եւ զաներեւոյթ
թշնամին ի սահմանաց մերոց եւ ի բնակութենէս մերմէ:
Փրկեա զմեզ ի հրոյն յաւիտենից. եւ քեզ փառք յաւիտեանս. ամէն:

Երգում է Արտակ սարկավագ Ղևոնդյանը: Օրվա վերջին` Հանգստյան ժամերգության փակման մաղթանքն է, որ երգվում է երիցագույն հոգևորականի կողմից:

Tuesday, October 23, 2012

Լոյս զուարթ. Իզաբել Բայրագդարյան

Ալէլուիա, ալէլուիա:
Լոյս զուարթ սուրբ փառաց անմահի,
Հօր երկնաւորի սրբոյ կենարարի`
Յիսուս Քրիստոս:Լույս զվարթ կամ Կիրակնամտի երգ:
Երգը կոչվում է նաև Երգ կամ օրհնություն ճրագաց, քանի որ երգի ընթացքում վառվում են Սուրբ Սեղանի վրա դրված այն մոմերը, որոնք վառվելու են հաջորդ օրը Սուրբ Պատարագին:
Կատարում է Իզաբել Բայրագդարյանը:

Ով զարմանալի

Ով զարմանալի խորհուրդ այս մեծ յայտնեալ.
Արարիչն Աստուած ի Յորդանան եկեալ:
Կամէր մկրտիլ ի ծառայէն յիւրմէ.
Չառնյոր Կարապետն, զմկրտելն ի յանձն:
Գետ, մի զարհուրիր, քո Արարիչն եմ ես.
Եկեալ մկրտիմ եւ լւանամ զմեղս:


Երգվում է Ջրօրհնեքի ժամանակ` Սուրբ Ծննդյան Պատարագից հետո:

Sunday, October 21, 2012

Ուր ես մայր իմ. Լույս հնգյակ

Ո՞ւր ես, մայր իմ. քաղցր եւ անուշ. Սէր ծնողիդ զիս այրէ.
Լցան աչք իմ դառն արտասւօք, Ոչ ոք ունիմ, որ սրբէ.
Ազդ արարէք մօրն իմոյ, Որ գայ կարօտն իւր առնէ.
Գուցէ երբեք յետոյ եկեալ Եւ զիս մեռեալ գտանէ.
Ո'վ Մարիամ Մագդաղինէ Եւ ազգակից Սողոմէ.
Վա'յ ինձ, Յիսուս Միածին Որդի Արեգակն կորուսի.
Ո՞ւր ես, առաջ լոյս իմ Որդեակ Հոգւոյս հոգի իմ Զաւակ.
Վայ իմ որդեակ, անոյշ գառնուկ Առանց քեզի մնացի որբուկ.
Ո'վ Մարիամ, եւ դուք, կանա'յք, Ինձ հետ լացէք, ողբացէք:

Կատարում է Լույս հնգյակը:
Երգվում է Ավագ Ուրբաթ (Ավագ Հինգշաբթի երեկոյան) օրը` Խավարման կարգի ժամանակ:
(Սուրբ Զատկին նախորդող շաբաթվա բոլոր օրերն ունեն ԱՎԱԳ նախադրությունը):

Saturday, October 20, 2012

Ով է որպէս

Ո'վ է որպէս Տէր Աստուած մեր.
խաչեցաւ վասն մեր, թաղեցաւ և յարեաւ.
հաւատարիմ եղև աշխարհի և համբարձաւ փառօք:
Եկայք, ժողովուրդք, զօրութիւն ընդ հրեշտակս երգեսցուք ասելով.
Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց:Երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ, Հինանց և Խաչի կիրակիների Սրբասացությունն է:
Կատարում է Արարատ երգչախումբը:

Friday, October 19, 2012

Ով երանելիդ

Ով երանելիդ ամենեցուն տիեզերական իշխանութեամբ
ընկալար ի Քրիստոսէ զթագ պարծանաց.
Ով Աբգար մեծ թագաւոր վասն մեր բարեխօսեա առ թագաւորն երկնաւոր։
Ուստի եւ մեք հաւատացեալքս տօնեմք զձեր յիշատակս,
օրհնութիւն առաքելով զձեզ պսակողին։
Ով Տրդատ մեծ թագաւոր վասն մեր բարեխօսեա առ թագաւորն երկնաւոր։ԲԿ ձայնեղանակի շարական է:
Երգվում է Սուրբ Թագավորներ Աբգարի և Տրդատի տոնին, ինչպես նաև Սուրբ Պսակի խորհրդի ժամանակ:
Կատարում է Աննա Մայիլյանը:

Monday, October 15, 2012

Հայր մեր.Կոմիտասեան

Հայր մեր, որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն Քո,
եկեսցէ արքայութիւն Քո,
եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի,
զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր,
Եւ մի' տանիր զմեզ ի փորձութիւն
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ.
Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն
եւ փառք յաւիտեանս
ամէն

Wednesday, October 10, 2012

Նոր ծաղիկ

Նոր ծաղիկ պայծառ ցուցաւ, այսօր ի նոր գերեզմանէն: Երեւեալ լոյս յարութեան, աւետիս, ի խաւարի ստուերաց մահու, աւետիս: Յարեաւ Քրիստոս, աւետիս: Երփնազարդ հոգւոցն տունկք կանաչացան կենդանութեամբ: Երեւեալ լոյս յարութեան, աւետիս, ի խաւարի ստուերաց մահու, աւետիս: Յարեաւ Քրիստոս, աւետիս: Րենական լուսոյ սաղարթք, ի հոգեւոր գարնան փթթեալք: Երեւեալ լոյս յարութեան, աւետիս, ի խաւարի ստուերաց մահու, աւետիս: Յարեաւ Քրիստոս, աւետիս:


Տաղի հեղինակը Սուրբ Ներսես Շանորհալին է: Երգվում է Սուրբ Պատարագի ընթացքում:

Tuesday, October 9, 2012

Եկեալքս ի մտանել արեգականն. Լոյս զուարթ

Եկեալքս ի մտանել արեգականն, տեսաք զլոյս յերեկոյիս:
Օրհնեմք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ Աստուծոյ:
Եւ ամենեքեան ասեմք ամէն:
Արժանաւորեա զմեզ յամենայն ժամ,
օրհնել ձայնիւ երգով զանուն փառաց Ամենասուրբ Երրորդութեանդ:
Որ տայ զկենդանութիւն, վասն որոյ եւ աշխարհս զքեզ փառաւորէ:

Լույս զվարթ կամ Կիրակնամտի երգ: Երգը կոչվում է նաև Երգ կամ օրհնություն ճրագաց, քանի որ երգի ընթացքում վառվում են Սուրբ Սեղանի վրա դրված այն մոմերը, որոնք վառվելու են հաջորդ օրը Սուրբ Պատարագին:
Կատարում է Հովեր երգչախումբը:

Monday, October 8, 2012

Խաչն ի նախնումն

Խաչն ի նախնումն երևեցաւ, ծաղկեալ ի դրախտն աստուածատունկ
Մխիթարիչ եղեւ Սեթայ, նախագուշակ հօրն Ադամայ:
Մեք ի յայն փայտն եմք յուսացեալ յոր Տէր Յիսուս բեւեռեցաւ
Եվ խոնարհեալ երկրպագեմք աստուածընկալ Սուրբ Նշանին:Խաչի Տաղ է, երգվում է Խաչի տոներին Սուրբ Պատարագի ժամանակ որպես Մեղեդի:
Կատարում է Անդրանիկ սարկավագ Հովհաննիսյանը: Սիրողական ձայնագրություն:

Tuesday, September 25, 2012

Ընդ լուսափայլ զւարթնոյն

Ընդ լուսափայլ զւարթնոյն զյարուցեալն օրհնեսցուք. եւ մաղթելով խնդրեսցուք մաքրել զմեզ ի մեղաց:
Ընդ խնկաբեր սուրբ կանանցն անմահ բուրմանն անուշից, խունկս աղօթից մատուսցուք, մաքրել զմեզ ի մեղաց:
Ընդ իւղաբերիցն արտասուս զմարդկան բարձողն արտասուաց պաղատեսցուք ատասուօք մաքրել զմեզ ի մեղաց:
Ընդ Քրիստոսի պահելով յաղթող լիցուք փորձողին եւ ընդ հրեշտակս երգեսցուք, փառք ի բարձունս Աստուծոյ:Աղուհացից` Մեծ Պահքի Երրորդ կիրակիի կանոնի Տեր Հերկնից շարականն է:

Ամենասուրբ Երրորդութեանն.Սուրբ Սարգիս և Սուրբ Գևորգ

Սուրբ Սարգիս և Սուրբ Գևորգ Զորավարների տոնի Օրհնության շարականն է.
երգվում է Գիշերային ժամերգության ժամանակ:
Երգի հեղինակը Վարդան Արևելցին է, ոմանք նաև Սուրբ Ներսես Շնորհալի Հայրապետին են վերագրում:
Կատարում է Հովեր երգչախումբը:Ամենասուրբ Երրորդութեանն ընտրեալ ծառայ եւ հաւատարիմ.
յաղթող սպառազէն եւ քաջ նահատակ.
երագահաս սուրբդ Սարգիս շնորհաց օթեւան.
բարեխօս լեր առ Քրիստոս վասն անձանց մերոց:
Թագաւորին երկնաւորի սուրբ զօրապետ եւ մենամարտիկ.
սիրով անմահին խաչեալ յաշխարհի.
երագահաս սուրբդ Սարգիս խաչիւ պսակեալ.
բարեխօս լեր առ Քրիստոս վասն անձանց մերոց:
Արեգականն արդարութեան մեծ կարապետ,
պայծառ արուսեակ, ցոլացեալ յարեւմտից ի յելս արեւու.
երագահաս սուրբդ Սարգիս անշէջ ճառագայթ.
բարեխօս լեր առ Քրիստոս վասն անձանց մերոց:
Աւետաւոր հայոց մեծաց դիմեալ ի մէջ երկրի ի հիւսիսոյ.
հողմն հարաւոյ ի դաշտ ծաղկածին. երագահաս սուրբդ Սարգիս տունկ անմահութեան.
բարեխօս լեր առ Քրիստոս վասն անձանց մերոց:
Խաչաչարչար սուրբ դիտապետ նշանագործ անուամբ ի խաչ եւ յեկեղեցի.
առաւել պայծառ ի գլուխս Գագայ ի գագաթան տեղւոջն օրհնեալ սրբոյն Մեսրոպայ.
երագահաս սուրբդ Սարգիս բագնեաց կործանիչ. բարեխօս լեր առ Քրիստոս վասն անձանց մերոց:

Monday, September 10, 2012

Պահապան խնդրեմք

Պահապան խնդրեմք ի Քէն Քրիստոս, մի անտես առներ,
այլ շնորհեա խնդրողացս ի քէն զամենայաղթ զօրութիւն սուրբ խաչի Քո, յօգնութիւն անձանց մերոց:

Եւ մի տար սասանութեան զոտս մեր Փրկիչ, այլ ամրացո հաստատուն հաւատով յանձինս մեր,
զյոյս, զսէր եւ զհաւատս մինչեւ յաւիտեան:

Աղբերացուցես զմեզ զշնորհս Քո զողորմութեան, Տէր Աստուած
խոստովանեսցուք հաւատով Սուրբ զԵրրորդութիւնդ`
զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ յաւիտեանս. Ամէն:Ապաշխարության Համբարձի շարական,
երգվում է Երեկոյան ժամերգության ժամանակ պահոց օրերին:

Գթա Տէր. Ալեքսանդր Հարությունյան

Գթա, Տէր, ի հոգիս մեր ննջեցելոցն եւ յիշեա ողորմութեամբ. քանզի գինք սուրբ արեան քո են. ի յորժամ հրաշալի ձայնիւ փողոյն յառնեն մեռեալքն, եւ կան առաջի ահաւոր քո բեմին: Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ: Այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից ամէն: Զլուսաւորեալքս ծննդեամբ սուրբ աւազանին մի բարկութեամբ խրատեր եւ մի սրտմտութեամբդ քո յանդիմաներ, ի յորժամ հրաշալի ձայնիւ փողոյն յառնեն մեռեալքն, եւ կան առաջի ահաւոր քո բեմին:
Հեղինակը Պետրոս Գետադարձ կաթողիկոսն է: Երգվում է Հեգեհանգստյան արարողությունների ժամանակ: Մշակումը` Ալեքսանդր Հարությունյանի: Կատարում է Մայր Տաճարի երգչախումբը. սիրողական ձայնագրություն:

Friday, August 31, 2012

Այսօր ցնծան երկնայինքն. Սուրբ Աստվածածնի ծննդյան շարական

Այսօր ցնծան երկնայինքն եւ պար առեալ ի բարձունս.
երգեն զերգս հոգեւորս յաւուր ծննդեան Սրբուհւոյն:

Այսօր վերինն Սիովն գոչեն զերգս սրովբէիցն
զԵրեքսրբեանն ասելով յաւուր ծննդեան Սրբուհւոյն:

Այսօր աստեղք եւ լուսին ընդ արեւու հրճուելով
գովեն զլոյսն ի Հօրէ յաւուր ծննդեան Լուսոյ Մօրն:

Այսօր ծերքն օրինականք մանկամբք նորոյ սիովնի
երիտասարդք եւ կուսանք խնդան ծննդեան Տիրուհւոյն:

Այսօր գունդք առաքելոցն եւ պարք նախատեսացն
յաւուր ծննդեան Մօր Բանին երգեն զփառս ի բարձունսԿատարում է Գեղարդավանքի Երգչախումբը:
Սբ. Աստվածածնի Ծննդյան Տեր հերկնից շարականն է:
Սուրբ Աստվածածնի յոթ տոներից չորսն անշարժ են` միշտ նուըն օրն են տոնվում:
1.Ավետում-ապրիլի 7
2.Ծնունդ Սբ. Աստվածածնի-սեպտեմբերի 8
3.Սբ. Կույսի ընծայումը տաճարին-նոյեմբերի 21
4.Սբ. Կույսի հղացումը Աննայից և Հովակիմից-դեկտեմբերի 9
Մյուս երեք տոներն են` Վերափոխում, Գոտու գյուտի և Տուփի գյուտի տոներ:

Նայեա ի մեզ

Նայեա ի մեզ եւ ողորմեա մեզ Քրիստոս որ ունիս բազում գթութիւն:
Որ Հայրդ ես որբոց եւ դատաւոր այրեաց Քրիստոս որ ունիս բազում գթութիւն:
Որ պսակիչդ ես սրբոց լուր եւ մեզ աղօթիւք սոցա Քրիստոս որ ունիս բազում գթութիւն:Երգվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ:
Մարտիրոսաց կանոնի ԳՁ ձայնեղանակի <Ողորմյա> շարականն է:
Կատարում է Հովեր երգչախումբը:

Thursday, August 30, 2012

Զինաւորն Քրիստոսի. Սուրբ Սարգիս զորավարի շարական

Զինաւորն Քրիստոսի ի Հօրէ առեալ պարգեւս.
յաստուածատունկ ի դրախտէն ծագեցաւ մեզ շառաւիղ.
որ է զէն յուսոյ վահան հաւատոյ:

Իսկ երանելի վկայն Քրիստոսի զօրանայր ի Սուրբ Հոգւոյն
զի զերանութեանցն առնոյր զշնորհս ողորմութեան
որ է զէն յուսոյ վահան հաւատոյ:

Աստ արասջիք զյիշատակ սրբոյն Սարգսի զօրավարին
որ է դուռն երկինց եւ ճանապարհ արդարութեան.
որ է զէն յուսոյ վահան հաւատոյ:Երգվումէ Սբ. Սարգիս զորավարի տոնին Առավոտյան ժամերգության ժամանակ:
Կատարում է Հովեր երգչախումբը:

Այսօր զիմանալի. Սբ Գրիգոր Լուսավորչի շարական

Այսօր զիմանալի լուսոյն ծագողն ի խաւարի նստելոցս.
զԳրիգորիոս սուրբ հայրապետն եկայք վերապատուեսցուք:

Այսօր զաստուածային Բանին պատմող ի Հայաստան աշխարհի,
աշակերտեալ նմա մանկունք. եկայք վերապատուեսցուք:

Այսօր երգէ եկեղեցի որդւովք իւրովք ընդ հրեշտակս
յիշատակի Լուսաւորչին. փառք ի բարձունս Ասոտծոյ:Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի <Մուտն Ի Վիրապն> տոնի Տեր Հերկնից շարականն է:
Երգվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ:
Կատարում է Հովեր երգչախումբը:
Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի երեք տոն ունի`
1.Չարչարանքներ և Մուտքը Վիրապ
2.Ելքը Վիրապից
3.Նշխարների գտնվելու տոնը:

Հայր առաքող Միածնիդ

Հայր առաքող Միածնին որում ետուր յաշխարհի զընտրեալսն քո ի սկզբանէ. աղաչանօք սոցա ողորմեա մեզ:
Փառացն Հօր ճառագայթ որ շնորհեցեր աշխարհի լուսաւորիչ զառաքեալսն. աղաչանօք սոցա ողորմեա մեզ:
Կենդանարար սուրբ Հոգի որ ի լեզուս բաժանեալ հանգեար ի սուրբ առաքեալսն. աղաչանօք սոցա ողորմեա մեզ:

Առաքելոց տոնի <Ողորմյա> շարականն է: Երգվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ:

Զքեզ աղաչեմք. Փառաւորեալ Աստուած

Սուրբ Ծննդյան չորրորդ օրվա <Ողորմյա> և յոթներորդ օրվա <Հարցի> շարականներն են /Սուրբ Ծնունդը տոնվում է ութ օր/:
Կատարում է Վարուժան սարկավագ Մարգարյանը:Զքեզ աղաչեմք անսկզբնակից Հօր Որդի, որ այսօր նախաստեղծին բնութեամբ ի կուսէն ծնար Աստուած եւ մարդ ողորմեա մեզ:
Առ Քեզ պաղատիմք էակից Հօր Որդի, որ այսօր ի մսուր եդար եւ ի հրեշտակաց պատուեցար Աստուած եւ մարդ ողորմեա մեզ:
Ի Քէն հայցեմք ճշմարիտ Սուրբ Հոգի, որ այսօր աղաւնակերպ երեւմամբ յայտնեցար աշխարհի Աստուած ողորմեա մեզ:

Փառաւորեալ Աստուած սքանչելի մեծագործութեամբ. եկիր ի փրկել զարարածս քո. Աստուած հարցն մերոց:
Ծընար ի կուսէ անճառելի Բանդ ի Հօրէ ոչ մեկնեցար. օրհնեմք զքեզ անհասանելի լոյս Աստուած հարցն մերոց:
Երեւեցար յաշխարհի որ իջեր ի Յորդանան մկրտիլ ի Յովհաննէ. որ զջուրսն սրբեցեր սրբեա զմեզ ի մեղաց մերոց. Աստուած հարցն մերոց:
Զտէր Ամենայն գործք Տեառն օրհնեն զնա անդադար զանսկիզբն Աստուած զանյաղթելի զթագաւորն. օրհնեցէք գովեցէք եւ բարձր արարէք զնա յաւիտեան:
Որ Էն փառօք ի յերկինս անսկզբնակից Որդին. եւ իջեալ ի յերկնից մարմնացաւ ի կուսէն. օրհնեցէք գովեցէք եւ բարձր արարէք զնա յաւիտեան:
Զծնեալն ի սուրբ կուսէն, զեդեալն յանբանից մսուր. եւ զմկրտեալն ի սուրբ Յորդանան. օրհնեցէք գովեցէք եւ բարձր արարէք զնա յաւիտեան:
Զէակիցն Հօր եւ Որդւոյ զսուրբ Հոգին. զնորոգող եւ զանսպառ աղբիւրն լուսոյ. որ լուսաւորեացն զմեզ. օրհնեցէք գովեցէք եւ բարձր արարէք զնա յաւիտեան

Ճառագայթ եւ կերպարան

Ճառագայթ եւ կերպարան Էութեան Հօր Բանդ Աստուած,
զՔեզ բարեբանեմք ասելով փառք ի բարձունս Աստուծոյ:

Որ միացար ի մարմնի անճառապէս ճշմարիտդ Աստուած
զՔեզ բարեբանեմք ասելով փառք ի բարձունս Աստուծոյ:

Որ զանիծիցն բարձեր զդատապարտութիւն Քրիստոս Աստուած,
զՔեզ բարեբանեմք ասելով փառք ի բարձունս Աստուծոյ:Կատարում է Վարուժան սարկավագ Մարգարյանը:
Սուրբ Ծննդյան տոնի <Տեր հերկնից> շարականն է, երգվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ:

Ընտրեալդ

Ընտրեալդ յԱստուծոյ, ով երջանիկ սուրբ քահանայ, Նմանեալ Ահարոնի եւ Մովսէսի մարգարէին. Այնմ որ զգեստուցն էր յօրինող, Զոր Ահարոն միշտ զգենոյր։

Կատարում է Վարուժան սարկավագ Մարգարյանը:
Երգվում է Հայրապետական Պատարագների ժամանակ:

Wednesday, August 29, 2012

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի. Ընկալ քաղցրութեամբ

Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու <Մատյան Ողբերգության> երկի ԺԲ գլխից մի հատված է, որ երգվում է Հանգստյան ժամերգության ժամանակ /Հանգստյան ժամերգությունը Հայ Եկեղեցու 9 ժամերգություններից վերջինն է, որ կատարվում է ուշ գիշերին/:

Ի խորոց սրտի խօսք ընդ Աստուծոյ.
Ընկալ քաղցրութեամբ, Տէր Աստուած հզօր, զդառնացողիս զաղաչանս.
մատիր գթութեամբ առ պատկառեալս դիմօք.
փարատեա, ամենապարգեւ, զամօթական տխրութիւնս.
բարձ յինէն, ողորմած, զանբերելի ծանրութիւնս.
անջրպետեա, հնարաւոր, զմահացու կրթութիւնս.
աւարեա, միշտ յաղթող, զխաբողին հաճութիւնս.
բացադրեա, վերնային, զմոլելոյն մառախուղ.
կնքեա, կեցուցիչ, զկորուսչին ընթացմունս.
ցրուեա, ծածկատես, զըմբռնողին չար գտմունս.
խորտակեա, անքնին, զմարտողին դիմեցմունս:
Տեառնագրեա քո անուամբդ զլուսանցոյց երդ յարկիս.
պարփակեա քո ձեռամբդ զառաստաղ տաճարիս.
գծագրեա քո արեամբդ զմուտ սեմոց սենեկիս.
կերպացո զքո նշանդ ի հետս ելից մաղթողիս.
ամրացո քո աջովդ զհանգստեանս խշտի.
մաքրեսցես ի հաղբից զծածկարան անկողնոյս.
պահեսցես քո կամօքդ զտառապեալ անձն ոգւոյս.
անխարդախ արասցես զքո շնորհեալ շունչ մարմնոյս.
կացուսցես շրջափակ զպար զօրուդ երկնայնոյ.
կարգեսցես ի դիմի ընդդէմ դիւացն դասու:
Տուր հանգիստ բերկրութեան մահահանգոյնս նիրհման ի խորութեան գիշերիս,
բարեխօսութեամբ հայցուածոց սրբուհւոյ Աստուածածնիդ՝ եւ ամենայն ընտրելոց:
Ամփոփեալ պարուրեա զպատուհան տեսութեանց զգայարանացս իմաստից,
անզարհուրելի զետեղմամբ ի ծփական խռովութեանց,
կենցաղական զբաղմանց, անրջական երազոց, խօլականաց ցնորից,
յիշատակաւ քո յուսոյդ անվնասելի պաշտպանեալ:
Եւ սթափեալ վերստին ի ննջմանէ ծանրութեան ամենազգաստ արթնութեամբ,
հոգենորոգ զուարթութեամբ ի քեզ արձանացեալ,
զայս ձայն մաղթանաց` բուրմամբ հաւատոց քեզ ամենօրհնեալ թագաւոր փառաց անճառից,
փառաբանողաց երկնագումար խմբից երգակցեալ յերկինս առաքել:
Զի դու փառաւորեալ ես յամենայն արարածոց յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն:

Tuesday, August 28, 2012

Յորժամ

Յորժամ մտցես ի սուրբ խորանն,
Անդ յիշեսցես զմեր ննջեցեալսն:

Յորժամ առնես զպատարագս,
Յիշեա եւ զիս զբազմամեղս:

Զի եւ մեզ ողորմեսցի
Ի միւսանգամ իւր գալստեանն:

Հօրն փառք, Որդւոյն պատիւ,
Եւ Սուրբ Հոգւոյն այժմ եւ յաւիտեան:

Յաւիտեանս յաւիտենից.
Քրիստոս օրհնեալ ի համայնից:Կատարում է Վարուժան սարկավագ Մարգարյանը:
Երգվում է Հոգեհանգիստների ժամանակ և Մեռելոց Պատարագների մեղեդին է:

Հրաշափառ Աստուած

Հրաշափառ Աստուած եւ միշտ բարեխնամող.
որ յառաջ գիտութեամբ զփրկությիւն Հայաստանեայց սկզբնաւորեալ.
ի պարթևական մեղապարտ ազգէն լուսաւորիչ մեզ շնորհեցեր.
վասն որոյ բարեխօսութեամբ սորա Փրկիչ կեցո զմեզ.
այժ եւ ի քո ահաւոր գալստեանն:
Թագաւոր երկնաւոր. զեկեղեցի Քո անշարժ պահեա.
եւ զերկրպագուս անուանդ քում պահեա ի խաղաղութեան:Կատարում է Սևանի Վազգենյան Դպրանոցի երգչախումբը:
Երգվում է Հայրապետական մաղթանքների ժամանակ և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տոներին:

Friday, August 24, 2012

Հոգիդ Աստուած

Հոգիդ Աստուած
աղբիւր շնորհաց առատաբաշխ եւ միշտ գթած
զմայրս մեր պայծառացո,
զմանկունս սորին քեւ զօրացո,
զՀայրապետս մեր կեցո եւ ի շնորհս Քո փայլեցո,
ի փառս Սուրբ Երրորդութեան
այժմ եւ յաւէտ եւ յաւիտեան.
Կատարում է Կարինե Ավետիսյանը:
Երգվում է Հայրապետական մաղթանքների ժամանակ:
(Հայրապետական մաղթանք է կատարվում օրվա կաթողիկոսի ծննդյան, օծման և անվանակոչության օրերին, ինչպես նաև` հունվարի 1-ին, Համբարձման, Էջմիածնի տոներին և ըստ հարկի):

Monday, July 23, 2012

Վարանիմք ի մեղաց

Վարանիմք ի մեղաց դու ազատիչ մեղուցելոյս,
ով Տիրամայր.ո՛հ ով Տիրամայր,
ո՛հ ցօղեա' կաթիլ մի կուսական զօրեղ կենաց , ո՛հ զօրեղ կենաց:
Յիմ նախկին վայելմանց արժանապէս արտաքսեցայ,
ո՛հ եղկելոյս, ո՛հ եղկելոյս.
ո՛հ փուշ և տատասկ բուսոյց երկիր ողորմելոյս, ո՛հ ողորմելոյս:Կատարում է Կարինե Ավետիսյանը:
Երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ` Սբ. Աստվածածնի տոներին:

Tuesday, July 10, 2012

Էջմիածին. Անուշավան եպս. Ժամկոչյան

Ես մեղավոր ու անցավոր,
Հազար անգամ ապաշխարող,
Սակայն երբեք չարդարացող,
Ես մեղավոր մի ուխտավոր:
Էջմիածին, Էջմիածին,
Էջմիածին, Էջմիածին:

Ես մեղավոր մի ուխտավոր:
Ես մի ընծա քո խորանում,
Մի կաթիլ խունկ քո բուրվառում,
Զերթ քաղցր ձայն թող սպառվեմ,
Գուցե այդպես գութիդ հասնեմ:
Էջմիածին, Էջմիածին,
Էջմիածին, Էջմիածին:
Ես մեղավոր մի ուխտավոր:Խոսքերի հեղինակ` Ներսես արքեպիսկոպոս Պոզապալյան /Ներսես Վանական/:
Մեղեդի` Մարի Պոզապալյան:
Երգը մեծ տարածում ունի հավատացյալների շրջանակներում, բայց չի երգվում եկեղեցական արարողությունների ժամանակ /կանոնական շարական չի համարվում/:

Monday, July 9, 2012

Մեսրոպ Մաշտոցի շարականները

Տեսաֆիլմը պատմում է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի հեղինակած շարականների մասին, որոնք մեր օրերում վերստին մեկնաբանվել են կոմպոզիտոր Վահան Արծրունու և երգչուհի Հասմիկ Բաղդասարյանի կողմից:

Friday, June 22, 2012

Աստուածածին երկնային

Աստուածածին երկնային դուռն Աստուածային ձայնիւն ավետարանէր հրեշտակն. ուրախ լեր, բերկրեալդ, Տէր ընդ քեզ:
Ի քերովբէս բազմեալ ընդ Հօր անապականաբար բնակիլ հաճեցաւ ի քում յորովայնի. ուրախ լեր, բերկրեալդ, Տէր ընդ քեզ:
Որ բոցեղէն սրովբէիւք շրջափակեալ պահիւր, այսօր ի մեջ մարդկան ի գիրկս հողեղինի յայտնեալ. ուրախ լեր, բերկրեալդ, Տէր ընդ քեզ:ԳՁ ձայնեղանակի Մեծացուսցե շարական է, երգվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ:
Կատարում է Հովեր երգչախումբը:

Friday, June 15, 2012

Որք զարդարեցին

Որք զարդարեցին տնօրինաբար զիմաստս Անեղին,
Հաստատելով յերկրի զգիր կենդանի`
Հովուել զհօտ նոր Իսրայէլի,
Երգով քաղցրութեան հնչմամբ զԱստուած օրհնեսցուք:

Որք զերկրաւոր մեծութիւն փառաց խաւար կոչեցին,
Ապաւինելով ի յոյս անմահ փեսային`
Անճառ բանին արժանի եղեն.
Երգով քաղցրութեան հնչմամբ զԱստուած օրհնեսցուք:

Որք զօրութեամբ հօր իմաստութեան էին Անեղի,
Հաստատեցին զաթոռ Սըրբոյն Գրիգորի`
Թարգմանութեամբ նշանագրութեան.
Երգով քաղցրութեան հնչմամբ զԱստուած օրհնեսցուք:
Որք նորափետուր բանիւ զարդարեալ պայծառզգեցան
Եկեղեցիք Հայաստանեայց`
Ի ձեռն Սըրբոյն Սահակայ.
Երգով քաղցրութեան հնչմամբ զԱստուած օրհնեսցուք:

Որք թագաւորաց ազգանց եւ ազանց,
Գերագոյն ցուպին արփիափայլ
Զերգս հոգեւորս ընտրեալ դասուց վերին Սիովնի.
Անմատոյց լուսոյն երկրպագեսցուք:
Որ խորհրդեամբ ճշմարիտ լուսոյ փառաց Անեղին,
Նկարագրեցաւ մեզ գիր կենդանի`
Յարգանդ մաքուր Մեծին Մեսրոպայ.
Անմատոյց լուսոյն երկրպագեսցուք:

Որ յօրինակ ճշմարիտ սիրոյ սուրբ առաքելոցն
աղբերաբար ի ձեզ էացաւ,
Հոգի շնորհաց բղխումն անսպառ.
Անմատոյց լուսոյն երկրպագեսցուք:
Որ երկոքումբք սուրբ լուսաւորչօք տանս Թորգոմայ
Հաստատեցեր զեկեղեցիս Հայաստանեայց,
Զլոյս իմաստիս ի մեզ ծագելով.
Մաղթանօք սոցա, Քրիստոս, խնայեա՛ ի մեզ:Թարգմանչաց տոնի Օրհնության շարականն է:
Հեղինակը Վարդան Արևելցին է:
Կատարում է Հովեր երգչախումբը:

Thursday, June 7, 2012

Սուրբ Աստուած

Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ Հզօր, Սուրբ եւ Անմահ,
որ յարեար ի մեռելոց, ողորմեա մեզ:Սուրբ Աստուած կամ Երեքսրբեան:
Կատարվում է Առավոտյան, Ճաշու 9-րդ և Երեկոյան Ժամերգությունների, Սուրբ Պատարագի և Պսակի խորհուրդի ժամանակ:
Կատարում է Սաղմոս երգչախումբը:

Wednesday, May 30, 2012

Տէր ողորմեա

Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛.
Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛.

Ամենասուրբ Երրորդութիւն,
Տո՛ւր աշխարհիս խաղաղութիւն:

Եւ հիւանդաց բժշկութիւն,
Ննջեցելոց արքայութիւն:

Արի՛ Աստուած հարցն մերոց,
Որ ապավենդ ես նեղելոց:

Հա՛ս յօգնութիւն ծառայից քոց
Լեր օգնական ազգիս Հայոց:

Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛.
Շնորհիւ աւուրս մեզ ողորմեա:Սուրբ Պատարագի մաս է կազմում և երգվում է Սուրբ Հաղորդությունից առաջ:
Երգը նախապես ցասման ժամի մաս է կազմել, որը կատարվել է բնական աղետների և թշնամիների հարձակումների ժամանակ: Սիմեոն Ա Երևանցի կաթողիկոսը (18-րդ դար) այն հավելել է Սուրբ Պատարագի մեջ:

Friday, May 25, 2012

Առաքելոյ աղաւնոյ. Հոգեգալուստ

Առաքելոյ աղաւնոյ.
իջանելով մեծաձայն հնչմամբ ի բարձանց.
ի նմանութիւն լուսոյ փայլման
հրազինեաց անկիզելի զաշակերտսն.
մինչդեռ նստէին ի սուրբ վերնատանն:


Աննիւթական աղաւնի.
անքննելի որ քննէ զխորս Աստուծոյ.
զոր առեալ ի Հօրէ պատմէ
զահաւոր եւ զմիւսանգամ գալուստն.
զոր քարոզեցին համագոյական:

Օրհնութիւն ի բարձունս.
ելողին ի Հօրէ Հոգւոյն Սրբոյ.
որով առաքեալքն արբեցան
անմահական բաժակաւն.
եւ հրաւիրեցին զերկիրս ի յերկինս:Հեղինակը Սուրբ Մովսես Խորենացին է:
Այն երգվում է Հոգեգալստյան տոնին և Մկրտության Խորհրդի ժամանակ:Այս կիրակի Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է Հոգեգալուստի տոնը: Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Հարությունից հիսուն և Համբարձումից տասն օրեր հետո տեղի ունեցավ Հգեգալուստը` հրեաների Պենտեկոստեի տոնին (Պենտեկոստեն հրեաների գերությունից ազատվելու հիսուներորդ օրվա հիշատակության տոնն էր, երբ Մովսեսի միջոցով հրեա ժողովրդին Աստված տվեց Օրենքը): Հոգեգալուստը նաև առաջին եկեղեցու` Վերնատան հիմնադրության օրն է:


«Երբ Պենտեկոստէի օրերը լրացան, բոլորը միասիրտ, միատեղ էին։ Եւ յանկարծակի երկնքից հնչեց մի ձայն՝ սաստիկ հողմից եկած ձայնի նման. եւ լցրեց ամբողջ այն տունը, ուր նստած էին։ Եւ նրանց երեւացին բաժանուած լեզուներ, նման բոցեղէն լեզուների, որոնք եւ նստեցին նրանցից իւրաքանչիւրի վրայ։ Եւ բոլորը լցուեցին Սուրբ Հոգով ու սկսեցին խօսել ուրիշ լեզուներով, ինչպէս որ Սուրբ Հոգին նրանց խօսել էր տալիս։ Եւ կային Երուսաղէմում բնակուող հրեաներ, երկիւղած մարդիկ, եկած երկնքի տակ ապրող բոլոր ազգերից։ Եւ երբ այս ձայնը լսուեց, բազմութիւնը հաւաքուեց ու խռնուեց, որովհետեւ լսում էին, որ նրանք խօսում էին իրենցից իւրաքանչիւրի լեզուով։ Ամէնքը հիանում էին եւ զարմանում. ու միմեանց ասում էին. «Չէ՞ որ սրանք բոլորը, որ խօսում են, գալիլիացիներ են. բայց ինչպէ՞ս է, որ մենք նրանց լսում ենք մեր իւրաքանչիւրի բարբառով, որ ծնուած օրից խօսում ենք։ Մենք՝ պարթեւներ, մարեր եւ իլամացիներ, եւ նրանք, որ բնակւում են Միջագետքում, Հրէաստանում եւ Գամիրքում, Պոնտոսում եւ Ասիայում, Փռիւգիայում եւ Պամփիւլիայում, Եգիպտոսում եւ Կիւրենիայի հարեւան Լիբէայի շրջաններում, եւ Հռոմից եկածներ՝ թէ՛ հրեաներ եւ թէ՛ հրէութեան դարձածներ, կրետացիներ ու արաբներ, - լսում ենք, որ նրանք խօսում են մեր լեզուներով Աստծու մեծագործութիւնների մասին»։ (Գործք 2.1-11)Tuesday, May 22, 2012

Ուրախ լեր. Իզաբել Բայրագդարյան

Ուրախ լեր եկեղեցի սուրբ
Ի գալստեան սուրբ Միածնին:
Ուրախ լեր եւ ցնծայ հանդերձ ամենայն սրբովք:Կատարում է Իզաբել Բայրագդարյանը:
Երգվում է Ծաղկազարդի երեկոյան` Դռնբացեքի ժամանակ:

Monday, May 21, 2012

Ով զարմանալի

Ով զարմանալի խորհուրդ այս մեծ յայտնեալ.
Արարիչն Աստուած ի Յորդանան եկեալ:
Կամէր մկրտիլ ի ծառայէն յիւրմէ.
Չառնյոր Կարապետն, զմկրտելն ի յանձն:
Գետ, մի զարհուրիր, քո Արարիչն եմ ես.
Եկեալ մկրտիմ եւ լւանամ զմեղս:Երգվում է Ջրօրհնեքի ժամանակ` Սուրբ Ծննդյան Պատարագից հետո:

Thursday, May 3, 2012

Սուրբ Սուրբ. Կոմիտասեան Պատարագ

Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց,
լի են երկինք եւ երկիր փառօք քո. օրհնութիւն ի բարձունս:
Օրհնեալ որ եկիր եւ գալոցդ ես անուամբ Տեառն. ովսաննա ի բարձունս:Կատարում է <Հովեր> երգչախումբը:
Վերցված է Եսայի մարգարեի գրքից(6:3):
Երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ:

Friday, April 27, 2012

Բարեխօսութեամբ. Կոմիտասեան Պատարագ

Բարեխօսութեամբ Մօր քոյ եւ Կուսին՝ ընկա՛լ զաղաչանս քոց պաշտօնէից:
Որ գերագոյն քան զերկինս պայծառացուցեր սուրբ զԵկեղեցի արեամբ քո, Քրիստոս.
եւ ըստ երկնայնոցն կարգեցեր ի սմա զդասս առաքելոց եւ մարգարէից, սուրբ վարդապետաց: Այսօր ժողովեալ դասք քահանայից, սարկաւագաց, դպրաց եւ կղերիկոսաց,
խունկ մատուցանեմք առաջի քո, Տէր, յօրինակ ըստ հնումն Զաքարիա:
Ընկա՛լ առ ի մէնջ զխնկանուէր մաղթանս, որպէս զպատարագն Աբելի, զՆոյի եւ զԱբրահամու: Բարեխօսութեամբ վերին քո զօրաց՝ միշտ անշարժ պահեա՛ զԱթոռ Հայկազնեայց:

 


Կատարում է <<Հովեր>> երգչախումբը:
Մշակումը` Կոմիտաս վարդապետի:
Երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ` Աշխարհգալոցին, երբ պատարագիչ հոգևորականը թափորով իջնում է Սուրբ Խորանից և անցնում Եկեղեցում հավաքված հավատացյալների միջով. սա Քրիստոսի աշխարհ գալու խորհուրդն ունի:

Wednesday, April 25, 2012

Հոգի Աստուծոյ. Կոմիտասյան Պատարագ

Հոգի Աստուծոյ,
որ զփառակցի քո զխորհուրդ
իջեալ ի յերկնից կատարես ի ձեռս մեր:
Հեղմամբ արեան սորա, աղաչեմք զքեզ,
հանգո զհոգիս մեր ննջեցելոցն:Հատված Սուրբ Պատարագից:
Կատարում է Հովեր երգչախումբը:

Monday, April 23, 2012

Ով պարտիզպան

Ով պարտիզպան, ասա ո՞ւր տարան զՅիսուս միածինն, որ կարծեմ թե դու ես նըման:
Մի' լար դու ո'վ կին, ես եմ կենդանին, եկ և տես զտեղին, զոր խոցեաց ազգն իսրայելին:
Մի' լար ցաւագին, հարեաւ կենդանին, մեռեալն ի խաչին զոր աստէն գերեզման եդին:
Մի' լար Մարիամ, Մագդաղենացի, ես եմ Միածինն որ յարեայ ի գերեզմանէն:
Դարձի՞ր և գնա, առ սուրբ Տիրուհին, աւետիս նըմա' թէ տեսի ես զքո Որդին:Կատարում է Իզաբել Բայրագդարյանը:
Սուրբ Հարության մեղեդի:
Երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ:

Sunday, April 22, 2012

Տէր ողորմեա

Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛.
Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛.

Ամենասուրբ Երրորդութիւն,
Տո՛ւր աշխարհիս խաղաղութիւն:

Եւ հիւանդաց բժշկութիւն,
Ննջեցելոց արքայութիւն:

Արի՛ Աստուած հարցն մերոց,
Որ ապավենդ ես նեղելոց:

Հա՛ս յօգնութիւն ծառայից քոց
Լեր օգնական ազգիս Հայոց:

Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛.
Շնորհիւ աւուրս մեզ ողորմեա:


Կատարում է Սևանի Վազգենյան Դպրանոցի <Լուսավորիչ> երգչախումբը:
Սուրբ Պատարագի մաս է կազմում և երգվում է Սուրբ Հաղորդությունից առաջ:
Երգը նախապես ցասման ժամի մաս է կազմել, որը կատարվել է բնական աղետների և թշնամիների հարձակումների ժամանակ: Սիմեոն Ա Երևանցի կաթողիկոսը (18-րդ դար) այն հավելել է Սուրբ Պատարագի մեջ:

Wednesday, March 28, 2012

Այսօր տօն է

Այսօր տօն է սուրբ ծննդեան, աւետիս,
Տեառն մերոյ եւ յայտնութեան, աւետիս,
Այսօր արեւն արդարութեան, աւետիս,
Երեւեցաւ ի մէջ մարդկան, աւետիս,
Այսօր հրեշտակք յերկնից իջան, աւետիս,
Ընդ մեզ օրհնեն զանմահ արքայն, աւետիս:
Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ:Սուրբ Ծննդյան ութօրեքի (հունվարի 6-13-ը համարվում է Սուրբ Ծննդյան տոնակատարությունների շրջան) Մեղեդին է:
Կատարում է Գեղարդավանքի երգչախումբը:

Tuesday, March 27, 2012

Հավուն հավուն

Հաւուն հաւուն արթնացեալ դիտելով զհեթանոսս:
Ձայնէր, ձայնէր տատրակին, սիրասնունդ սիրելւոյն:
Դարձիր, դարձիր սոմնացիդ, ընդ վիմին հովանեաւ:
Եկ, հարսնուհիդ, ի լերանց ընծուց դաշտաց այծեմանց:Տաղ Հարության:
Հեղինակ` Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի:
Երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ:
Կատարում է Կարինե Ավետիսյանը:

Monday, March 26, 2012

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց
Մահուամբ զմահ կոխեաց եւ յարութեամբն իւրով մեզ զկեանս պարգեւեաց.
նմա փառք յաւիտեանս. ամէն:
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոցՀարության շրջանի Ժամամուտն է:

Saturday, March 24, 2012

Սուրբ Աստուած

Սուրբ Աստուած, Սուրբ եւ Հզօր, Սուրբ եւ Անմահ,
որ յարեար ի մեռելոց, ողորմեա մեզ:


Սուրբ Աստուած կամ Երեքսրբեան
Հատված Սուրբ Պատարագից:
Կատարում է Հովեր երգչախումբը:

Գոհանամք. հատված Կոմիտասյան Պատարագից

Գոհանամք զքէն, Տէր,
որ կերակրեցեր զմեզ յանմահական սեղանոյ քոյ:
Բաշխելով զմարմինդ և զարիւնդ ի փրկութիւն աշխարհի.
և կեանք անձանց մերոց:Հատված Սուրբ Պատարագից:
Կատարում է Սևանի Վազգենյան դպրանոցի <Լուսավորիչ> երգչախումբը:

Friday, March 23, 2012

Առաւօտ լուսոյ. Սաղմոս երգչախումբ

Առաւօտ լուսոյ, արեգակն արդար, առ իս լոյս ծագեա:
Բղխումն ի Հօրէ, բղխեա ի հոգւոյս, բան քեզ ի հաճոյս:
Գանձդ ողորմութեան, գանձիդ ծածկելոյ գտող զիս արա:
Դուռն ողորմութեան, դաւանողիս բաց, դասեցո վերնոցն:
Երրեակ միութիւն, եղելոց խնամող, եւ ինձ ողորմեա:
Զարթիր, Տէր, օգնել. զարթո զթմրեալս, զուարթնոց նմանիլ:
Էդ Հայր անսկիզբն, էակից Որդի, է միշտ Սուրբ Հոգի:
Ընկալ զիս գթած, ընկալ ողորմած, ընկալ մարդասէր:Հեղինակը Սուրբ Ներսէս Շնորհալի հայրապետն է (1100 - 1173թթ.):
Երգվում է Սուրբ Պատարագ մատուցվող բոլոր Տերունի տոներին Գիշերային ժամերգության ժամանակ:
Կատարում է Ջրվեժի Կաթողիկե եկեղեցու Սաղմոս երգչախումբը:

Tuesday, March 20, 2012

Արի Տէր

Արի, Տէր, օգնեա' մեզ եւ փրկեա' զմեզ վասն անուան քո: Արի եւ մի մերժեր զմեզ
ի սպառ վասն անուան քոյ:
Թագաւորեսցէ Տէր յաւիտեան, Աստուած քո, Սիոն, ազգէ յազգ:
Օրհնեա, անձն իմ, զՏէր. օրհնեցից զՏէր ի կենդանութեան իմոյ:
Օրթի:
Խաղաղութիւն ամենեցուն:
Եւ ընդ հոգւոյդ քում:
Երկիւղածութեամբ լուարուք:
Սրբոյ աւետարանիս Յիսուսի Քրիստոսի, որ ըստ Մատթէոսի:
Փառք քեզ, Տէր Աստուած մեր:
Պռօսխումէ:
Ասէ Աստուած:Յուղաբերից կարգի երգերի Մեծ Պահքի համար նախատեսված տարբերակն է:
Յուղաբերից կարգը կատարվում է Կիրակի օրն Առավոտյան ժամերգության ժամանակ` ի հիշատակ Ավետարանի յուղաբեր կանանց, որ Տիրոջ Մարմինը խնկելու էին գնացել:
Կատարում է Վարուժան սրկ. Մարգարյանը:

Տէր ողորմեա, Հատված Պատարագից

Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛.
Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛.

Ամենասուրբ Երրորդութիւն,
Տո՛ւր աշխարհիս խաղաղութիւն:

Եւ հիւանդաց բժշկութիւն,
Ննջեցելոց արքայութիւն:

Արի՛ Աստուած հարցն մերոց,
Որ ապավենդ ես նեղելոց:

Հա՛ս յօգնութիւն ծառայից քոց
Լեր օգնական ազգիս Հայոց:

Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛.
Յիսուս Փրկիչ, մեզ ողորմեա՛:Կատարում է Կարինե Ավետիսյանը:
Սուրբ Պատարագի մաս է կազմում և երգվում է Սուրբ Հաղորդությունից առաջ:
Երգը նախապես ցասման ժամի մաս է կազմել, որը կատարվել է բնական աղետների և թշնամիների հարձակումների ժամանակ: Սիմեոն Ա Երևանցի կաթողիկոսը (18-րդ դար) այն հավելել է Սուրբ Պատարագի մեջ

Monday, March 19, 2012

Ուր ես մայր իմ

Ո՞ւր ես, մայր իմ. քաղցր եւ անուշ. Սէր ծնողիդ զիս այրէ.
Լցան աչք իմ դառն արտասւօք, Ոչ ոք ունիմ, որ սրբէ.
Ազդ արարէք մօրն իմոյ, Որ գայ կարօտն իւր առնէ.
Գուցէ երբեք յետոյ եկեալ Եւ զիս մեռեալ գտանէ.
Ո'վ Մարիամ Մագդաղինէ Եւ ազգակից Սողոմէ.
Վա'յ ինձ, Յիսուս Միածին Որդի Արեգակն կորուսի.
Ո՞ւր ես, առաջ լոյս իմ Որդեակ Հոգւոյս հոգի իմ Զաւակ.
Վայ իմ որդեակ, անոյշ գառնուկ Առանց քեզի մնացի որբուկ.
Ո'վ Մարիամ, եւ դուք, կանա'յք, Ինձ հետ լացէք, ողբացէք:Կատարում է Անահիտ Պապայանը:
Երգվում է Ավագ Ուրբաթ (Ավագ Հինգշաբթի երեկոյան) օրը` Խավարման կարգի ժամանակ:
(Սուրբ Զատկին նախորդող շաբաթվա բոլոր օրերն ունեն ԱՎԱԳ նախադրությունը):

Առաւօտ լուսոյ

Առաւօտ լուսոյ, արեգակն արդար, առ իս լոյս ծագեա:
Բղխումն ի Հօրէ, բղխեա ի հոգւոյս, բան քեզ ի հաճոյս:
Գանձդ ողորմութեան, գանձիդ ծածկելոյ գտող զիս արա:
Դուռն ողորմութեան, դաւանողիս բաց, դասեցո վերնոցն:
Երրեակ միութիւն, եղելոց խնամող, եւ ինձ ողորմեա:
Զարթիր, Տէր, օգնել. զարթո զթմրեալս, զուարթնոց նմանիլ:
Էդ Հայր անսկիզբն, էակից Որդի, է միշտ Սուրբ Հոգի:
Ընկալ զիս գթած, ընկալ ողորմած, ընկալ մարդասէր:Հեղինակը Սուրբ Ներսէս Շնորհալի հայրապետն է (1100 - 1173թթ.):
Երգվում է Սուրբ Պատարագ մատուցվող բոլոր Տերունի տոներին Գիշերային ժամերգության ժամանակ:
Կատարում է Կարինե Ավետիսյանը:

Գովեա Երուսաղէմ զՏէր

Գովեա Երուսաղէմ զՏէր:
Յարեաւ Քրիստոս ի մեռելոց. ալէլուիա:
Եկայք ժողովուրդք. երգեցէք Տեառն` ալէլուիա:
Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ
այժմ եւ միշտ եւ յավիտենս յաւիտենից ամէն:
Յարուցելոյն ի մեռելոց ալէլուիա, որ զաշխարհս լուսաւորեաց, ալէլուիա:Հինանց` Սուրբ Հարությանը հաջորդող 50 օրերի Ճաշու շարականն է, երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ:
Կատարում է Վազգենյան հոգևոր դպրանոցի <Լուսավորիչ> երգչախումբը:

Ով է որպէս

Ո'վ է որպէս Տէր Աստուած մեր.
խաչեցաւ վասն մեր, թաղեցաւ և յարեաւ.
հաւատարիմ եղև աշխարհի և համբարձաւ փառօք:
Եկայք, ժողովուրդք, զօրութիւն ընդ հրեշտակս երգեսցուք ասելով.
Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց:Երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ, Հինանց և Խաչի կիրակիների Սրբասացությունն է:
Կատարում է Լուսինե Ղազարյանը:

Ուր ես մայր իմ

Ո՞ւր ես, մայր իմ. քաղցր եւ անուշ. Սէր ծնողիդ զիս այրէ.
Լցան աչք իմ դառն արտասւօք, Ոչ ոք ունիմ, որ սրբէ.
Ազդ արարէք մօրն իմոյ, Որ գայ կարօտն իւր առնէ.
Գուցէ երբեք յետոյ եկեալ Եւ զիս մեռեալ գտանէ.
Ո'վ Մարիամ Մագդաղինէ Եւ ազգակից Սողոմէ.
Վա'յ ինձ, Յիսուս Միածին Որդի Արեգակն կորուսի.
Ո՞ւր ես, առաջ լոյս իմ Որդեակ Հոգւոյս հոգի իմ Զաւակ.
Վայ իմ որդեակ, անոյշ գառնուկ Առանց քեզի մնացի որբուկ.
Ո'վ Մարիամ, եւ դուք, կանա'յք, Ինձ հետ լացէք, ողբացէք:Կատարում է Տ. Անուշավան եպիսկոպոս Ժամկոչյյանը:
Երգվում է Ավագ Ուրբաթ (Ավագ Հինգշաբթի երեկոյան) օրը` Խավարման կարգի ժամանակ:
(Սուրբ Զատկին նախորդող շաբաթվա բոլոր օրերն ունեն ԱՎԱԳ նախադրությունը):

Sunday, March 18, 2012

Խորհուրդ մեծ

Խորհուրդ մեծ և սքանչելի
Որ յայսմ աւուր յայտնեցաւ,
Հովիւքն երգեն ընդ հրեշտակս`
Տան աւետիս աշխարհի:
Ծնաւ նոր արքայ
Ի Բեթղեհեմ քաղաքի,
Որդիք մարդկան, օրհնեցէք,
Զի վասն մեր մարմնացաւ:
Անբաւելին երկնի և երկրի
Ի խանձարուրս պատեցաւ,
Ոչ մեկնելով ի հօրէ`
Ի սուրբ այրին բազմեցաւ:Սուրբ Ծննդյան Օրհնության շարականն է:
Հեղինակը Սուրբ Մովսես Խորենացին է:
Կատարում է Վարուժան սրկ. Մարգարյանը:

Խաչի քո Քրիստոս

Խաչի քո, Քրիստոս, երկիր պագանեմք
եւ զսուրբ զմատնութիւնդ քո մեծացուցանեմք
եւ զսուրբ զչարչարանսդ քո փառաւորեմք,
եկայք հաւատացեալք երկրպագեսցուք Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ,
վասն զի եկն ի ձեռն խաչին իւրոյ շնորհեաց պարգեւս աշխարհի:

Սուրբ Աստուած,
սուրբ եւ հզօր,
սուրբ եւ անմահ,
որ մատնեցար վասն մեր ողորմեա մեզ:

Փառք սուրբ խաչիդ, ալէլուիա.
սուրբ մատնութեանդ, ալէլուիա.
չարչարանացդ, ալէլուիա:

Նշանեցաւ առ մեզ լոյս երեսաց քոց եւ ետուր ուրախութիւն սրտից մերոց.
ի պտղոյ ցորենոյ, գինւոյ եւ ձիթոյ իւրեանց լցուցեր զնոսա:

Փառք սուրբ խաչիդ, ալէլուիա.
սուրբ մատնութեանդ, ալէլուիա.
չարչարանացդ, ալէլուիա:

Փառք եւ երկրպագութիւն
Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ.
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից ամէն:

Փառք սուրբ խաչիդ, ալէլուիա.
սուրբ մատնութեանդ, ալէլուիա.
չարչարանացդ, ալէլուիա:

Խաչն կենարար որ եղեւ մեզ փրկութիւն,
սովաւ ամենեքեան զքեզ բարեբանեմք:

Որ ի Հօրէ լուսոյ լոյս ճառագայթեալ ի յերկրի
եւ գաւազան զօրութեան հաւատացելոց,
սովաւ ամենեքեան զքեզ բարեբանեմք:

Որ լուսափայլ ծագմամբ հրաշափառապէս մեզ ցուցաւ
ի յօգնութիւն ընդդէմ թշնամւոյն, սովաւ ամենեքեան զքեզ բարեբանեմք:

Փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ.
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից ամէն:

Որ յատենի կացեր անպարտդ կողին պատրանօք
եւ արբուցեր մեզ ի կողահոս աղբերէդ,
նորոգեա եւ զիս զապականեալս մեղօք:Երգվում է Ավագ Ուրբաթ օրը` Խավարման, Խաչելության և Թաղման կարգերի ժամանակ, Ավագ Շաբաթ օրն առավոտյան, Սուրբ Զատկի առավոտյան և Խաչվերացին:

Friday, March 16, 2012

Էջ Միածինն ի Հօրէ

Էջ Միածինն ի Հօրէ եւ լոյս փառաց ընդ նմա,
ձայնք հնչեցին սանդարամետք անդնդոց:
Տեսեալ զլոյս մեծ հայրապետին Գրիգորի,
պատմէր ցնծութեամբ հաւատացեալ արքային:
Եկայք շինեսցուք սուրբ զխորանն լուսոյ.
քանզի ի սմա ծագեաց մեզ լոյս ի Հայաստան աշխարհի:Սուրբ Էջմիածնի տոնի շարականն է:
Հեղինակը Սահակ Ձորափորեցի կաթողիկոսն է:
Երգվում է Սուրբ Էջմիածնի տոնին և Հայրապետական մաղթանքների ժամանակ:

Մայր եւ կոյս

Մայր եւ կոյս, աղախին Քրիստոսի, որ բարեխօսդ ես միշտ աշխարհի,
քեզ երանեն ամենայն ազինք:
Մաքուր աղաւնի եւ հարսն երկնից Մարիամ, տաճար եւ աթոռ Աստուծոյ Բանին,
քեզ երանեն ամենայն ազինք:
Քեւ հաճեցան իմանալիքն ընդ հողեղէնքս, եւ քեւ մերձեցաք ի փայտն կենաց,
քեզ երանեն ամենայն ազինք:<Մեծացուսցէ> շարական է (<Մեծացուսցէ>ն Առավոտյան ժամերգության շարականներից է և նվիրված է Սուրբ Աստվածածնին):
Այս տարբերակը երգվում է Սուրբ Աստվածածնի տոներին` իբրև մեղեդի:
Կատարում է <Հայսմավուրք> երգչախումբը, մենակատար` Արծվիկ Դեմուրճյանը:
Նկարների հեղինակ` Մանե:

Thursday, March 15, 2012

Յայս յարկ

Յայս յարկ նուիրանաց ուխտի Տեառն տաճարիս.
ժողովեալքս աստանօր ի խորհուրդ պաշտման պաղատանաց առաջիկայ սուրբ պատարագիս.
խնկօք անուշիւք խումբ առեալ պարեմք ի վերնայարկ սրահս խորանիս.
ուղղութեամբ ընկա'լ զաղօթս մեր որպէս բուրումն անուշահոտ խնկոց, տաշխից և կինամոնաց.
և զմատուցողս պահեա' սրբութեամբ միշտ և հանապազ քեզ սպասաւորել.
բարեխոսութեամբ մօր քո և կուսի. ընկա'լ զաղաչանս քոց պաշտոնէից:

Որ գերագոյն քան զերկինս պայծառացուցեր սուրբ զեկեղեցի արեամբ քով Քրիստոս.
և ըստ երկնայնոցն կարգեցեր ի սմա զդասս առաքելոց և մարգարէից, սուրբ վարդապետաց.
այսօր ժողովեալ դասք քահանայից, սարկաւագաց, դպրաց և կղերիկոսաց.
խունկ մատուցանեմք առաջի քո, Տէ'ր, յորինակ ըստ հնումն Զաքարիայ,
ընկալ առ ի մէջն զխնկանուէր մաղթանս, որպես զպատարագն Աբելի, զՆոյի և զԱբրահամու.
բարեխոսութեամբ վերին քո զօրացդ, միշտ անշարժ պահեա' զաթոռ Հայկազնեայս:

Խնդա' յոյժ դուստր լուսոյ մայր սուրբ կաթողիկէ մանկամբք քո Սիոն.
զարդարեալ պճնեա'ց հարսն պանծալի երկնանման լուսաճեմ խորան.
զի օծեալն Աստուած էնն ի յԷէն անծախապես ի քեզ միշտ պատարագի.
Հօր ի հաշտութիւն մեզ ի քաւութիւն բաշխէ զմարմին և զարիւն իւր սուրբ.
վասն իւր կատարման սուրբ անօրենութեան շնորհէ զթողութիւն կանգնողի տաճարիս:
Զանապական կոյսն Մարիամ Աստուածածին խոստովանի սուրբ եկեղեցի.
ուստի տուաւ հացն անմահութեան և բաժակ մեզ ուրախարար.
տու'ք օրհնութիւն նմա հոգևոր երգով:Հատված Սուրբ Պատարագից, մեղեդի խնկարկության:
Կատարում է <Հովեր> երգչախումբը, մենակատար` Վարուժան սրկ. Մարգարյանը:

Խորհուրդ խորին

Խորհուրդ խորին, անհաս, անսկիզբն, որ զարդարեցեր զվերին պետութիւնդ,
ի յառագաստն անմատոյց լուսոյն, գերապանծ փառօք, զդասս հրեղինաց:

Անճառահրաշ զօրութեամբ ստեղծեր զԱդամ՝ պատկեր տիրական,
եւ նազելի փառօք զգեստաւորեցեր ի դրախտն Ադենի, տեղի բերկրանաց:

Չարչարանօք քո սուրբ Միածնիդ նորոգեցան արարածք ամենայն,
եւ վերստին մարդն անմահացաւ, զարդարեալ ի զգեստ անկողոպտելի:

Թագաւոր երկնաւոր, զԵկեղեցի քո անշարժ պահեա՛,
եւ զերկրպագուս անուանդ քում պահեա՛ ի խաղաղութեան:Երգի հեղինակը Խաչատուր Տարոնացին է:
Այն երգվում է Սուրբ Պատարագի սկզբում:
Կատարում է Գեղարդավանքի երգչախումբը:
Մենակատար` Հասմիկ Բաղդասարյան:

Wednesday, March 14, 2012

Քրիստոս փառաց. տաղ Տեառնընդառաջի

Քրիստոս փառաց թագաւոր, այսօր եկեալ յընծայումն, կատարելով նա զօրէնս, քառասնօրեայ գալըստեամբն:
Զոր մարգարէն Եսայի, յառաջագոյն գուշակեաց, յԵրուսաղէմ քաղաքի, Սիմէոնի ծերունւոյն:
Աստուածային հրամանաւն, կայր ծերացեալ ի տաճարն, ոչ տեսանէր նա ըզմահ, մինչև տեսցէ նա զօծեալն:
Բարբառ եղև գալըստեան և ահագին որոտման, տաճարապետըն Քրիստոս, որ յընծայումն էր եկեալ:
Ի գիրկս առեալ ծերունւոյն զԱստուածորդին և ասէր.
մեծ աւետիք են այսօր նահապետաց ամենից,
մեծ աւետիք են այսօր մարգարէից ամենից,
մեծ աւետիք են այսօր առաքելոց ամենից,
մեծ աւետիք են այսօր հայրապետաց ամենից,
մեծ աւետիք են այսօր մարտիրոսաց ամենից,
մեծ աւետիք են այսօր ճգնաւորաց ամենից,
մեծ աւետիք են այսօր վարդապետաց ամենից,
մեծ աւետիք են այսօր քահանայից ամենից,
մեծ աւետիք են այսօր սարկաւագաց ամենից,
մեծ աւետիք են այսօր ժողովրդոց ամենից,
այլ մեծագոյն աւետիք քրիստոնէից համայնից:Տեառնընդառաջի տաղ:
Կատարում է Գեղարդավանքի երգչախումբը:

Բազմութիւնք հրեշտակաց

Բազմութիւնք հրեշտակաց եւ զօրաց երկնաւորաց
իջեալ ի յերկնից ընդ միածին թագաւորին:
Որք երգէին եւ ասէին. Սա է Որդին Աստուծոյ:
Ամենեքեան ասասցուք՝ ուրախ լերուք, երկինք,
եւ ցնծասցեն հիմունք աշխարհի.
զի Աստուածն յաւիտենական ի յերկրի երեւեցաւ
եւ ընդ մարդկան շրջեցաւ, զի կեցուսցէ զանձինս մեր:Աստվածածնի, Ծննդյան և Վարդավառի Սրբասացությունն է, երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ:
Կատարում է Վարուժան սրկ. Մարգարյանը:

Tuesday, March 13, 2012

Ի կոյս վիմէն

Ի կոյս վիմէն յարեաւ այսօր և զգերեալսն ի գերողէն ազատեաց:Հարության Մեղեդի է, երգվում է Սուրբ Պատարագի ընթացքում:
Կատարում է Տ. Անուշավան եպս. Ժամկոչյանը:

Ամէն. Եւ ընդ հոգւոյդ քում.

Ամէն. Եւ ընդ հոգւոյդ քում.
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք.
Տէր ողորմեա.
Ամենայն սրբովք, զորս յիշատակեցաք, եւս առաւելապէս զՏէր աղաչեսցուք.
Տէր ողորմեա.
Վասն մատուցեալ սուրբ եւ աստուծային պատարագիս, որ ի վերայ սրբոյ Սեղանոյս, զՏէր աղաչեսցուք.
Տէր ողորմեա.
Որպէս զի Տէր Աստուած մեր, որ ընկալաւ զսա ի սուրբ, յերկնային և յիմանալի Իւր մատուցարանն, զփոխանակն առաքեսցէ առ մեզ զշնորհս եւ զպարգեւս Հոգւոյն Սրբոյ, զՏէր աղաչեսցուք.
Տէր ողորմեա.
Ընկալ, կեցո եւ ողորմեա, եւ պահեա զմեզ, Տէր, Քոյին շնորհիւդ.
Կեցո Տէր եւ ողորմեա.
Զամենասրբուհի զԱստուածածինն, զմիշտ կոյսն Մարիամ, հանդերձ ամենայն սրբովք յիշելով զՏէր աղաչեսցուք.
Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա,
Տէր ողորմեա,
Քեզ Տեառնդ յանձն եղիցուք,
Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեաԿատարում է Սևանի Վազգենյան դպրանոցի <Լուսավորիչ> երգչախումբը:
Հատված Սուրբ Պատարագից:

Monday, March 12, 2012

ԶՔեզ օրհնեմք. Վահե Բեգոյան

ԶՔեզ օրհնեմք, թագաւոր յաւիտենից
Անմահ Աստուած հարցն մերոց
Զոր ոչ բնութիւնք արարածոց զԱստուած տանիւր,
Մահուամբ սահմանեալ դնի ի նոր գերեզմանի
Նոր զիս ընդունելով մարդ գովեմք զքեզ Տէր հարցն մերոց
Որ անփակ գրով հաստատեալ քարտէզ կնքի մատանեաւ անկորուստ պահելով զմեզ հաւատով Երրորդութեանդ գովեմք զքեզ Տէր հարցն մերոց
Օրհնեցէք ամենայն գործք Տեառն զՏէր օրհնեցեք եւ բարձր արարէք զնա յաւիտեան:
Այս շարականը երգվում է Ավագ Շաբաթ օրը (Սուրբ Զատկին նախորդող շաբաթ    օրը), Առավոտյան ժամերգության ընթացքում:
Մշակումը` Կոմիտաս Վարդապետի:
Կատարում է Վահե Բեգոյանը:

Wednesday, March 7, 2012

Հայրապետական մաղթերգ. Ամեն հայի

Ամեն հայի սրտից բխած,
Լսիր այս ձայն, ով Աստված.
Երկար կյանք տուր Հայրապետին,
Երկար օրեր Հայոց Հոր.
Տեր, անսասան պահիր դու միշտ
Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ։Երգվում է Սուրբ Պատարագի վերջում:
Հեղինակը Կոմիտասն է (Ճեմարանի Բ լսարանում ուսանելիս):

Tuesday, March 6, 2012

Հրեշտակային

Հրեշտակային կարգաւորութեամբ լցեր,Աստուած, զքո սուրբ զԵկեղեցի:
Հազարք հազարաց հրեշտակապետք կան առաջի քոյ. և բիւրք բիւրոց հրեշտակք պաշտեն զքեզ, Տէր.
և ի մարդկանէ հաճեցար ընդունիլ զօրհնութիւն ձայնիւ խորհրդականաւ.Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց:Կիրակիների, Եկեղեցու և Հրեշտակապետաց տոների Սրբասացությունն է:
Երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ:
Կատարում է Տ. Անուշավան եպս. Ժամկոչյանը:

Monday, March 5, 2012

Փառք ի բարձունս Աստուծոյ

Փառք ի բարձունս Աստուծոյ, եւ յերկիր խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճութիւն: Եւ օրհնութիւն քեզ ի բարձունս, օրհնեալ ես Տէր Աստուած մեր. օրհնեմք զքեզ եւ գովեմք զքեզ: Խոստովանիմք Տէր զքեզ եւ երկիր պագանեմք քեզ. փառաւորեմք զքեզ. գոհանամք Տէր զքէն վասն մեծի փառաց քոց: Տէր թագաւոր սուրբդ երկնային. Աստուած եւ Հայր ամենակալ: Տէր եւ Որդի Հօր միածին Յիսուս Քրիստոս եւ սուրբ Որդի: Տէր Աստուած Գառն Աստուծոյ եւ Որդի Հօր. որ առեր զմերս ի կուսէն: Ողորմեցար, բարձեր զմեղս աշխարհի. եւ արդ ընկալ զաղաչանս մեր: Սուրբդ որ նստիս ընդ աջմէ Հօր ողորմեաց մեզ: Զի դու միայն սուրբ՝ դու միայն բարձրեալ ես, դու միայն Տէր մեր Յիսուս Քրիստոս: Տէր եւ Հոգիդ Սուրբ՝ որ ի փառս Աստուած ընդ Հօր. ամէն:
Եւ յամենայն ժամ օրհնեմք զքեզ, Տէր, եւ գովեմք զանուն սուրբ քո յաւիտեան եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Արժանի արա Տէր զօրս զայս խաղաղութեամբ եւ առանց մեղաց պահեա զմեզ: Օրհնեալ ես Տէր Աստուած հարցն մերոց. գովեալ եւ փառաւորեալ է անուն սուրբ քո յաւիտեանս ամէն:
Օրհնեալ Տէր՝ ուսո՛ ինձ զարդարութիւնս քո, (երիցս կրկնեա): Տէր ապաւէն եղեր մեր ազգէ յազգ: Ես աղաչեմ Տէր ողորմեա ինձ եւ բժշկեա զանձն իմ, ես մեղայ քեզ: Ցոյց մեզ Տէր զողորմութիւնս քո. եւ զփրկութիւնս քո տուր մեզ: Տէր ողորմութիւն քո յաւիտեան. զգործս ձեռաց քոց մի՛ անտես առներ: Տէր իմ զքեզ ապաւէն ինձ արարի. ուսո ինձ առնել զկամս քո, զի դու ես Աստուած իմ: Ի քէն է Տէր՝ աղբիւր կենդանութեան եւ լուսով երեսաց քոց տեսանեմք զլոյս: Ծագեա զողորմութիւնս քո՝ որք ճանաչեն զքեզ Տէր:Կատարում է Սևանի Վազգենյան հոգևոր Դպրանոցի երգչախումբը:
Երգվում է Առավոտյան ժամերգության ժամանակ:
Երգի սկզբնամասը Ղուկաս 2.14-ի հրեշտակների օրհնությունն է: Մյուս մասերը գրվել երեք Տիեզերական ժողովների ժամանակ:

Saturday, March 3, 2012

Ամէն Հայր Սուրբ, Կոմիտաս

Ամէն. Հայր Սուրբ, Որդիդ Սուրբ, Հոգիդ Սուրբ.
Օրհնութիւն Հաւր եւ Որդւոյ եւ Սրբոյ Հոգւոյն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն


Սուրբ Պատարագի մաս է կազմում:
Ունի մի քանի մշակումներ:

Wednesday, February 29, 2012

Տեր ողորմյա, Հատված Պատարագից

Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛.
Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛.

Ամենասուրբ Երրորդութիւն,
Տո՛ւր աշխարհիս խաղաղութիւն:

Եւ հիւանդաց բժշկութիւն,
Ննջեցելոց արքայութիւն:

Արի՛ Աստուած հարցն մերոց,
Որ ապավենդ ես նեղելոց:

Հա՛ս յօգնութիւն ծառայից քոց
Լեր օգնական ազգիս Հայոց:

Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛.
Յիսուս Փրկիչ, մեզ ողորմեա՛:


Կատարում է Սուրբ Սահակ-Մեսրոպ եկեղեցու մանկական երչախումբը:
Սուրբ Պատարագի մաս է կազմում և երգվում է Սուրբ Հաղորդությունից առաջ:
Երգը նախապես ցասման ժամի մաս է կազմել, որը կատարվել է բնական աղետների և թշնամիների հարձակումների ժամանակ: Սիմեոն Ա Երևանցի կաթողիկոսը (18-րդ դար) այն հավելել է Սուրբ Պատարագի մեջ

Tuesday, February 28, 2012

Ի նեղութեան իմոյ. Մեսրոպ Մաշտոց

Ի նեղութեան իմում օգնեա ինձ, Տէր,
Որպէս երբեմն Յովնանու,
Եւ ողորմեա։

Ի յանցանաց իմոց մաքրեա զիս, Տէր,
Որպէս երբեմն զմաքսաւորն,
Եւ ողորմեա։

Ի նենգաւոր շրթանց փրկեա զիս, Տէր,
եւ յարենէ ապրեցո
Եւ ողորմեա։Ապաշխարության <Ողորմեա> շարական:
Հեղինակը Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցն է:
Կատարում է Հասմիկ Բաղդասարյանը:
Մշակումը` Վահան Արծրունու:

Monday, February 27, 2012

Բաց մեզ Տէր, Կոմիտաս


Բաց մեզ Տէր,
բաց մեզ Տէր,
բաց մեզ Տէր 
զդուռն ողորմութեան,
որ ողբալով կարդամք առ Քեզ:
Երգվում է Դռնբացեքի կարգի ժամանակ (Ծաղկազարդի երեկոյան):
Քառասնօրյա պահեցողությունից հետո ժողովուրդը հավաքվում է եկեղեցու նախապես փակված դռների մոտ (հաճախ նաև փակված վարագույրի առջև է կատարվում կարգը), երգվում է <<Բաց մեզ Տէր>>-ը, որից հետո դռները բացվում են և ներկաները ներս են մտնում:
Կատարում է Անահիտ Պապայանը:

Monday, February 20, 2012

Հորժամ, Կարինե Ավետիսյան

Յորժամ մտցես ի սուրբ խորանն,
Անդ յիշեսցես զմեր ննջեցեալսն:

Յորժամ առնես զպատարագս,
Յիշեա եւ զիս զբազմամեղս:

Զի եւ մեզ ողորմեսցի
Ի միւսանգամ իւր գալստեանն:

Հօրն փառք, Որդւոյն պատիւ,
Եւ Սուրբ Հոգւոյն այժմ եւ յաւիտեան:

Յաւիտեանս յաւիտենից.
Քրիստոս օրհնեալ ի համայնից:Կատարում է Կարինե Ավետիսյանը:
Երգվում է Հոգեհանգիստների ժամանակ և Մեռելոց Պատարագների մեղեդին է:

Friday, February 17, 2012

Կարգ Ոտնլվայի

Հիսուս Քրիստոս լվանում է
աշակերտների ոտքերը

Այսօր կանգնեցաւ աւազան մկրտութեան
ի թողութիւն մեղաց մերոց:
Այսօր Տէրն մեր լւանայր զոտս աշակերտացն
եւ պատւիրէր զայս ասելով.
Մի ոմն ի ձէնջ եղբայրք մտնելոց է զիս ի մահ
եւ որոշի յաշակերտացդ.
Զայն լւեալ Պետրոսի
ակնարկէր առ Յովհաննէս թէ ով իցէ:
Բանն զոր ասաց Յիսուս
տրտմեցոյց զիւր զաշակերտսն
եւ խռովեցան ամենեքեան:


Այս խորհուրդ լզաւ, անդ գուշակեցաւ, աստ կատարեցաւ:
Աստուած մարդացաւ, ընդ օրինօք մտաւ, քահանայացաւ:
Նոր խորհուրդ բացաւ, որ ի ծունկս անկաւ, ղենջակ ըսփածաւ:

Սիրտ իմ սասանի
սարսափ զիս ունի
Վասն Յուդայի:Այս երգերը երգվում են Ավագ Հինգշաբթի օրը` Ոտնլվայի կարգի ժամանակ:
<Սիրտ իմ սասանի> տաղի հեղինակը Մխիթար Այրիվանեցին է (13 դար), ոմանք վերագրում են Առաքել Սյունեցուն (15-16դդ.):

Wednesday, February 15, 2012

Ամենակալ


Ամենակալ ես, Տէր զօրութեանց, 
որ թագաւորդ ես յաւիտենից:
Որ նստիս յերկնից ի յերկինս 
եւ լոյս ծագես յարարածս Քո:
Որ խոնարհութեամբ իջեր ի յերկիր, 
Քեզ Պատարագս մատուցանեմք:
Եւ սուրբ զանունդ Քո փառաւորեմք, 
Տէր, որ պսակիչդ ես Քոց սրբոց Հայրապետաց:
Վասն զի սոքա են մեզ բարեխօս, 
Տէր ամենակալ ի Քում յարքայութեանդ:Առաքելյալների, մարգարեների և հայրապետների տոների Սրբասացություն է:
Երգում է Անուշավան եպիսկոպոս Ժամկոչյանը:

Monday, February 13, 2012

Տիրամայրն հանդեպ որդվույն


Տիրամայրըն հանդէպ որդւոյն ի խաչին` 
կայր տրտմագին
եւ լսելով զծարաւին` 
հառաչմամբ լայր ցաւագին.
ի փուշ պսակըն դիտելով` 
ողբ, կոծ, վայ տայր իւր անձին.
-Աչացս լոյս որդեակ իմ Յիսուս,
ոհ, ես ընդ Քեզ մեռանիմ:


Երգվում է Սուրբ Պատարագի ընթացքում` Խաչի տոներին:
Կատարում է Հասմիկ Բաղդասարյանը:

Saturday, February 11, 2012

Խնկի ծառին նման ես, Կարինե Ավետիսյան

Նկարների հեղինակ`
ՄԱՆԵ

Խնկի ծառին նման ես, պտուղ դու քաղցրահամ ես,
զԲարի պտուղ բերեալ ես, Աստուածածի´ն, մեղա՛յ քեզ…
Դու հողանիւթ սրովբե ես, հարսն ի յերկրէ յերկինս ես,
զԱստուած մարմնով ծնեալ ես, Աստուածածի´ն, մեղա՛յ քեզ…
Դու յորդառատ աղբիւր ես, ծարաւելոց արբումն ես,
Մեղաւորաց քաւիչ ես, Աստուածածի´ն, մեղա՛յ քեզ…
Դու լուսեղէն տաճար ես, ոսկիապատ խորան ես,
Դու մարգարիտ, անգին ես, Աստուածածի´ն, մեղա՛յ քեզ:Սուրբ Աստվածածնին նվիրված այս երգը կատարվում է Աստվածածնի տոներին, Պատարագի ընթացքում:
Կատարում է Կարինե Ավետիսյանը:

Thursday, February 9, 2012

Անեղանելիդ Աստուած. Արևագալի ժամերգություն

Անեղանելիդ Աստուած, Հայր ամենակալ,
ընկալ զաղաչանս մեր քոց պաշտոնէից:

Ի Հօրէ ծագումն անճառ, արեգակն արդար.
ծագեա ի յանձինս մեր զլոյսդ ողորմութեան:

Ի Հօրէ բղխեալ Հոգի, աղբիւր բարութեան,
լուսով քով լցո զմեզ յայսմ առաւօտուս:

Երեք անձինք և մի բնութիւն, մի Աստուածութիւն,
զՔեզ խոստովանիմք յաւէտ Սուրբ Երրորդութիւն:Կատարում է Սևանի Վազգենյան դպրանոցի երգչախումբը:
Հեղինակը Խիզանցի Սարգիսն է :
Հատված Արևագալի Ժամերգությունից (Հայ Եկեղեցու ինը ժամերգություններից երրորդն է, որ այժմ Մեծ Պահքի ընթացքում է կատարվում):
Արևագալի ժամերգությունը հնում Առավոտյանի մաս է կազմել, և Եզր Ա Փառաժնակերտցի (7 դար)կաթողիկոսն է այն անջատել իբրև առանձին ժամերգություն:

Լոյս. Արևագալի ժամերգություն

Լոյս, արարիչ լուսոյ, առաջին լոյս, բնակեալդ ի լոյս անմատոյց.
Հայր Երկնաւոր, ի դասուց լուսեղինացն օրհնեալ.
ի ծագել լուսոյ առաւօտուս, ծագեա ի հոգիս մեր զլոյս քո իմանալի:

Լոյս, ի լուսոյ ծագումն արեգակն արդար, անճառ ծնունդ Հօր Որդի,
յառաջ քան զարև անուն քո գովեալ ընդ Հօր.
ի ծագել լուսոյ առաւօտուս, ծագեա ի հոգիս մեր զլոյս քո իմանալի:

Լոյս, ի Հօրէ բխումն աղբիւր բարութեան, Հոգիդ Սուրբ Աստուծոյ,
մանկունք եկեղեցւոյ ընդ հրեշտակս զքեզ բարեբանեն.
ի ծագել լուսոյ առաւօտուս, ծագեա ի հոգիս մեր զլոյս քո իմանալի:

Լոյս, երրեակ և մի անբաժանելի Սուրբ Երրորդութիւն,
զՔեզ ընդ երկնայնոցն երկրածինքս միշտ փառաւորեմք.
ի ծագել լուսոյ առաւօտուս, ծագեա ի հոգիս մեր զլոյս քո իմանալի:
Կատարում է Սևանի Վազգենյան դպրանոցի երգչախումբը:
Հեղինակը Սուրբ Ներսես Շնորհալի հայրապետն է :
Հատված Արևագալի Ժամերգությունից (Հայ Եկեղեցու ինը ժամերգություններից երրորդն է, որ այժմ Մեծ Պահքի ընթացքում է կատարվում):
Արևագալի ժամերգությունը հնում Առավոտյանի մաս է կազմել, և Եզր Ա Փառաժնակերտցի (7 դար)կաթողիկոսն է այն անջատել իբրև առանձին ժամերգություն:

Wednesday, February 8, 2012

Ճգնաւորք ճշմարիտք, Արևագալի ժամերգություն

Ճգնաւորք ճշմարիտք, վկայք Քրիստոսի,
բարեխօսեցէք առ Տէր վասն անձանց մերոց:

Նահատակք կենդանիք, սիրողք Քրիստոսի,
որք չարչարեցայք մարմնով վասն անուանն Տեառն:

Մարտիրոսք ցանկալիք, մարդկան ըղձալիք,
հայցեցէք ի Սուրբ Հոգւոյն տալ մեզ զբարիս:

Գովելիք վերնոց դասուց, պարծանք աշխարհի,
խնդրեցէք զխաղաղութիւն տալ եկեղեցւոյ:

Կամաւոր սուրբ պատարագք, հասակաւ մանկունք,
հայցեցէք լինիլ և մեզ ձեզ պսակակից:Կատարում է Սևանի Վազգենյան դպրանոցի երգչախումբը:
Հեղինակ` Սարգիս Խիզանցի :
Հատված Արևագալի Ժամերգությունից (Հայ Եկեղեցու ինը ժամերգություններից երրորդն է, որ այժմ Մեծ Պահքի ընթացքում է կատարվում):
Արևագալի ժամերգությունը հնում Առավոտյանի մաս է կազմել, և Եզր Ա Փառաժնակերտցի (7 դար)կաթողիկոսն է այն անջատել իբրև առանձին ժամերգություն:

Ճգնաւորք Աստուծոյ. Արևագալի ժամերգություն

Ճգնաւորք Աստուծոյ, եւ ժառանգորդք երկնից արքայութեանն,
որք փոխանակեալք զանցաւորս առիք զանանցն բարութիւնսն.
բարեխօսեցէք առ Տէր վասն մանկանց եկեղեցւոյ:

Նահատակք պանծալիք, և սիրեցեալք ի յերկնաւոր Հօրէն,
որք մկրտեցայք ընդ Քրիստոսի արեամբ ձերով ի մահ խաչին.
բարեխօսեցէք առ Տէր վասն մանկանց եկեղեցւոյ:

Մարտիրոսք ցանկալիք, և օթեւանք Հոգւոյն ճշմարտութեանն,
որք յաղթեցիք հոգւով կարեաց և ցանկութեան.
բարեխօսեցէք առ Տէր վասն մանկանց եկեղեցւոյ:

Գովելիք աշխարհի, և բաղձալիք վերնոցն պետութեանց,
որք երանութեան մասին հասիք քան զամենայն որդիս մարդկան.
բարեխօսեցէք առ Տէր վասն մանկանց եկեղեցւոյ:

Կամաւոր պատարագք, մանկունք տիօք և կատարեալք իմաստութեամբ.
որք փոխանակ կաթին` արբիք զգինին զմայլեցուցիչ.
բարեխօսեցէք առ Տէր վասն մանկանց եկեղեցւոյ:Կատարում է Սևանի Վազգենյան դպրանոցի երգչախումբը:
Հեղինակը Սուրբ Ներսես Շնորհալի հայրապետն է :
Հատված Արևագալի Ժամերգությունից (Հայ Եկեղեցու ինը ժամերգություններից երրորդն է, որ այժմ Մեծ Պահքի ընթացքում է կատարվում):
Արևագալի ժամերգությունը հնում Առավոտյանի մաս է կազմել, և Եզր Ա Փառաժնակերտցի (7 դար)կաթողիկոսն է այն անջատել իբրև առանձին ժամերգություն:

Յարևելից յարևմուտս. Արևագալի ժամերգություն

Յարևելից յարևմուտս, մանկունք Սիովնի, օրհնեցէք միշտ անդադար զծագողն լուսոյ:
Եկեղեցիք արդարոց և փառաբանիչք, բարեբանեցէք որ ետ զիմաստս լուսոյ:Կատարում է Սևանի Վազգենյան դպրանոցի երգչախումբը:
Հեղինակ` Սարգիս Խիզանցի :
Հատված Արևագալի Ժամերգությունից (Հայ Եկեղեցու ինը ժամերգություններից երրորդն է, որ այժմ Մեծ Պահքի ընթացքում է կատարվում):
Արևագալի ժամերգությունը հնում Առավոտյանի մաս է կազմել, և Եզր Ա Փառաժնակերտցի (7 դար)կաթողիկոսն է այն անջատել իբրև առանձին ժամերգություն:

Յարևելից մինչ ի մուտս, Արևագալի ժամերգություն


Յարեւելից մինչ ի մուտս. ի հիւսիսոյ եւ ի հարաւոյ. ամենայն ազգք եւ ազինք, յօրհնութիւն նոր օրհնեցէք զարարիչն արարածոց, որ ծագեաց զլոյս արեգականն այսօր յաշխարհս:
Եկեղեցիք արդարոց. փառաբանիչք Ամենասուրբ Երրորդութեանն. յառաւօտս լուսոյ զառաւօտ խաղաղութեան Քրիստոս գովեցէք ընդ Հօր եւ Հոգւոյն, որ ծագեաց զլոյս գիտութեանն իւրոյ ի մեզ:


Կատարում է Սևանի Վազգենյան դպրանոցի երգչախումբը:
Հեղինակը Սուրբ Ներսես Շնորհալի հայրապետն է :
Հատված Արևագալի Ժամերգությունից (Հայ Եկեղեցու ինը ժամերգություններից երրորդն է, որ այժմ Մեծ Պահքի ընթացքում է կատարվում):
Արևագալի ժամերգությունը հնում Առավոտյանի մաս է կազմել, և Եզր Ա Փառաժնակերտցի (7 դար)կաթողիկոսն է այն անջատել իբրև առանձին ժամերգություն:

Tuesday, February 7, 2012

Հավատամք

Հաւատամք ի մի Աստուած, ի Հայրն Ամենակալ՝ յարարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից։ Եւ ի մի Տէր Յիսուս Քրիստոս Որդին Աստուծոյ՝ ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ, Միածին՝ այսինքն յէութենէ Հօր։ Աստուած յԱստուծոյ, Լոյս ի Լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ յԱստուծոյ ճշմարտէ, ծնունդ եւ ոչ արարած։ Նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր, որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի, երեւելիք եւ աներեւոյթք։ Որ յաղագս մեր մարդկան եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ ի յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն Հոգւովն Սրբով։ Որով էառ զմարմին, զհոգի եւ զմիտ եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ, ճշմարտապէս եւ ոչ կարծեօք։ Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորդ աւուր յարուցեալ, ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն, նստաւ ընդ աջմէ Հօր։ Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս, որոյ թագաւորութեանն ոչ գոյ վախճան։
Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին՝ յանեղն եւ ի կատարեալն, որ խօսեցաւ յօրէնս եւ ի մարգարէս եւ յաւետարանս։ Որ էջն ի Հորդանան, քարոզեաց յառաքեալսն, եւ բնակեցաւ ի սուրբսն։
Հաւատամք եւ ի մի միայն ընդհանրական եւ յառաքելական սուրբ եկեղեցի, ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց։ Ի յարութիւնն մեռելոց, ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոց, յարքայութիւնն երկնից եւ ի կեանսն յաւիտենականս։
(աշխարհաբար)Նիկիական հանգանակը Հայ առաքելական եկեղեցու քրիստոնեական դավանանքի ամփոփումն է, ընդունվել է 325թ.Նիկիայի Ա տիեզերական Ժողովի կողմից, լրացվել է հաջորդ՝ 381թ. Կոստանդնուպոլսի Բ և 431թ. Եփեսոսի Գ Տիեզերական Ժողովներում:
Այն արտասանվում է Սուրբ Պատարագի, Քահանայական Ձեռնադրության ընծայման և այլ հանդիսավոր արարողությունների ժամանակ:
Մկրտության խորհրդի ընթացքում ասվում է Առաքելական Հանգանակը:

Ամէն, Հայր Սուրբ. Կարինե Ավետիսյան

Ամէն. Հայր Սուրբ, Որդիդ Սուրբ, Հոգիդ Սուրբ,
Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Սրբոյ Հոգւոյն, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից ամէն:Հատված Սուրբ Պատարագից,
Կատարում է Կարինե Ավետիսյանը:

Անկանիմ առաջի Քո. Աննա Մայիլյան

Անկանիմ Առաջի Քո եւ խնդրեմ զթողութիւն յանցանաց իմոց.
մի անտես առներ, Հայր, զաղաչանս իմ:

Աղաղակեմ որպէս մաքսաւորն. եւ հեղում զարտասուս իմ առաջի Քո որպէս պոռնիկն.
մի անտես առներ, Հայր, զաղաչանս իմ:

Յաներեւոյթ թշնամւոյն պարտեցայ, եւ ի գաղտնի նետից բանսարկուին վիրաւորեցայ,
մի անտես առներ, Հայր, զաղաչանս իմ:Պահոց օրերի <<Ողորմեա>> շարական է` ԴՁ ձայնեղանակի:
Հեղինակը Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցն է:
Կատարում է Աննա Մայիլյանը:

Monday, February 6, 2012

Անկանիմ առաջի Քո, Մեսրոպ Մաշտոց

Անկանիմ Առաջի Քո եւ խնդրեմ զթողութիւն յանցանաց իմոց.
մի անտես առներ, Հայր, զաղաչանս իմ:

Աղաղակեմ որպէս մաքսաւորն. եւ հեղում զարտասուս իմ առաջի Քո որպէս պոռնիկն.
մի անտես առներ, Հայր, զաղաչանս իմ:

Յաներեւոյթ թշնամւոյն պարտեցայ, եւ ի գաղտնի նետից բանսարկուին վիրաւորեցայ,
մի անտես առներ, Հայր, զաղաչանս իմ:Պահոց օրերի <<Ողորմեա>> շարական է` ԴՁ ձայնեղանակի:
Հեղինակը Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցն է:
Մշակումը` Վահան Արծրունու:
Կատարում է Հասմիկ Բաղդասարյանը:

Ծով կենցաղոյս, Մեսրոպ Մաշտոց

Ծով կենցաղոյս հանապազ զիս ալէկոծէ,
Մրրկեալ ալիք թշնամին զիս յարուցանէ,
Նաւապետ բարի, լեր անձին իմոյ ապաւէն:Պահոց օրերի Օրհնության շարական է` ԱԿ ձայնեղանակի:
Երգվում է Գիշերային ժամերգության ժամանակ:
Հեղինակը Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցն է:
Մշակումը` Վահան Արծրունու:
Կատարում է Հասմիկ Բաղդասարյանը:

Հավուն հավուն

Հաւուն հաւուն արթնացեալ դիտելով զհեթանոսս:
Ձայնէր, ձայնէր տատրակին, սիրասնունդ սիրելւոյն:
Դարձիր, դարձիր սոմնացիդ, ընդ վիմին հովանեաւ:
Եկ, հարսնուհիդ, ի լերանց ընծուց դաշտաց այծեմանց:Տաղ Հարության:
Երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ: Կատարում է Լուսինե Զաքարյանը:

Տօնեմք

Տօնեմք զՔո Յարութիւնդ Քրիստոս:Կատարում է Տ. Անուշավան եպիսկոպոս Ժամկոչյանը:
Հարության մեղեդի է: Երգվում է սուրբ Պատարագի ընթացքում:

Sunday, February 5, 2012

Անճառին խորան, Կարինե Ավետիսյան


Անճառին խորան,
Բանին բնակարան,
Գովեալ Մարիամ սրբուհի,
Դու վարդ անթառամ:
Ես իսկ չեմ արժան
Զքեզ առնուլ բերան,
Է քեզ երանի, տիրածին,
Ընտիր Մարիամ:
Թագուհի վերին,
Ժառանգ երկնային,
Ի քեզ պաղատիմ, Տալիթայ,
Լոյս տուր իմ ակին:Հեղինակ` Մխիթար Սեբաստացի,
Կատարում է Կարինե Ավետիսյանը:

Այս տաղը երգվում է Սուրբ Աստվածածնին նվիրված տոներին, Սուրբ Պատարագի ընթացքում:

Saturday, February 4, 2012

Նայեաց սիրով, Ներսես Շնորհալի

Նայեաց սիրով, Հայրդ գթած, ի քո ստեղծեալ գործս ձեռաց.
եւ զբանակս հրեշտակաց. տուր պահապան մեզ տկարաց,
փրկեա զանձինս ի փորձանաց ի խաւարի շրջող դիւաց.
զի ի տըւընջեան եւ գիշերի տացուք քեզ փառս անլռելի:

Րամեալքս զքեզ, Տէր, աղաչեմք մեզ յօգնութիւն նայեա,
հայցեմք. պահապանդ Իսրայելի անձանց մերոց լեր հովանի.
օթեա առ մեզ խաղաղարար, զի ննջեսցուք անխռովաբար.
եւ ընդ առաւօտս կանխեսցուք օրհնել զքեզ ընդ Հօր Հոգւով:

Հալածեա ի մէնջ Տէր նշանաւ խաչի քո
զընդդիմամարտ եւ զաներեւոյթ գազանն.
եւ մի տար յապականութիւն զքո ժառանգութիւն:

Բարեխօսեա վասն մեր, Աստուածածին Մարիամ.
որ ծնար զՏէր Աստուած որ հովուԷրն զԻսրայէլ.
ամենազօր եւ սքանչելի փառօքն Իւրովք:
Խաղաղական ժամերգության երկրորդ երգն է:
Հեղինակը Սուրբ Ներսես Շնորհալի կաթողիկոսն է:
Երգի ծայրակապն է <<ՆԵՐՍԵՍԻ ԵՐԳ>>:

Thursday, February 2, 2012

Ամեն Հայր Սուրբ, Կարինե Ավետիսյան, Մշակումը` Արա Պարթևյանի

Հայր Սուրբ, Որդիդ Սուրբ, Հոգիդ Սուրբ,
Օրհնութիւն եւ փառք Հօր եւ Որդւոյ եւ Սրբոյ Հոգւոյն, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից ամէն:Հատված Սուրբ Պատարագից,
Մշակումը` Արա Պարթևյանի,
Կատարում է Կարինե Ավետիսյանը:
Գործածվել են Սարգիս Պիծակի մանրանկարներից:

Բաց մեզ Տէր. Գևորգ Զ Չորեքչյան

Բաց մեզ Տէր,
բաց մեզ Տէր,
բաց մեզ Տէր զդուռն ողորմութեան,
որ ողբալով կարդամք առ Քեզ:Մշակումը` Գևորգ Զ Չորեքչյանի:
Երգվում է Դռնբացեքի կարգի ժամանակ (Ծաղկազարդի երեկոյան):
Քառասնօրյա պահեցողությունից հետո ժողովուրդը հավաքվում է եկեղեցու նախապես փակված դռների մոտ, երգվում է <<Բաց մեզ Տէր>>-ը, որից հետո դռները բացվում են և ներկաները ներս են մտնում:

Հոգիդ Աստված

Հոգիդ Աստուած
աղբիւր շնորհաց առատաբաշխ եւ միշտ գթած
զմայրս մեր պայծառացո,
զմանկունս սորին քեւ զօրացո,
զՀայրապետս մեր կեցո եւ ի շնորհս Քո փայլեցո,
ի փառս Սուրբ Երրորդութեան
այժմ եւ յաւէտ եւ յաւիտեան.Կատարում է Տ. Անուշավան եպիսկոպոս Ժամկոչյանը:
Երգվում է Հայրապետական մաղթանքների ժամանակ:
(Հայրապետական մաղթանք է կատարվում օրվա կաթողիկոսի ծննդյան, օծման և անվանակոչության օրերին, ինչպես նաև` հունվարի 1-ին, Համբարձման, Էջմիածնի տոներին և ըստ հարկի):

Բարեխօսութեամբ. Հատված Սուրբ Պատարագից

Բարեխօսութեամբ Մօր քոյ եւ Կուսին՝ ընկա՛լ զաղաչանս քոց պաշտօնէից:
Որ գերագոյն քան զերկինս պայծառացուցեր սուրբ զԵկեղեցի արեամբ քո, Քրիստոս.
եւ ըստ երկնայնոցն կարգեցեր ի սմա զդասս առաքելոց եւ մարգարէից, սուրբ վարդապետաց:
Այսօր ժողովեալ դասք քահանայից, սարկաւագաց, դպրաց եւ կղերիկոսաց,
խունկ մատուցանեմք առաջի քո, Տէր, յօրինակ ըստ հնումն Զաքարիա:
Ընկա՛լ առ ի մէնջ զխնկանուէր մաղթանս, որպէս զպատարագն Աբելի, զՆոյի եւ զԱբրահամու:
Բարեխօսութեամբ վերին քո զօրաց՝ միշտ անշարժ պահեա՛ զԱթոռ Հայկազնեայց:


Կատարում է <<Նարեկ>> երգչախումբը:
Մշակումը` Կոմիտաս վարդապետի:
Երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ` Աշխարհգալոցին, երբ պատարագիչ հոգևորականը թափորով իջնում է Սուրբ Խորանից և անցնում Եկեղեցում հավաքված հավատացյալների միջով. սա Քրիստոսի աշխարհ գալու խորհուրդն ունի:

Այսօր ձայնն Հայրական

Այսօր ձայնն Հայրական յերկնից իջեալ հաճոյական,
սիրեցելոյ Որդւոյ վկայ, այ յորդորէ, գետ,
յորդորէ գետ Յորդանան յորդորական ձայնիւ երգէր մեծ կարապետն Յովհաննէս:Հեղինակը Հովհաննես Երզնկացի (Պլուզ) (1220/30-1293թթ.) վարդապետն է:
Երգվում է Սուրբ Ծնունդին` հունվարի 6-ին, Ջրօրհնեքի արարողության ժամանակ:

Wednesday, February 1, 2012

Անթառամ ծաղիկ

Անթառամ ծաղիկ,
Անդատապարտ շառաւիղ.
Վերաբուսեալ յարմատոյն յեսեայ.
զքեզ եսայիաս կանխաւ վերագոչեաց
եօթնարփեան շնորհաց հոգւոյն ընդունարան գոլ`
Աստուածածին եւ կոյս. զքեզ մեծացուցանեմք:Հեղինակ` Մովսես Խորենացի:
Կատարում է Արտակ սարկավագ Ղևոնդյանը:
Ձայնագրված է 2006թ.:
Տարվա մեջ երգվում է երկու անգամ` Սուրբ Ծննդյան հինգերորդ օրը և Վերափոխման տոնին` որպես Ճաշու շարական:

Տեր Ողորմեա հատված Սուրբ Պատարագից-Խորեն Մեխանեջյան

Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛.
Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛.

Ամենասուրբ Երրորդութիւն,
Տո՛ւր աշխարհիս խաղաղութիւն:

Եւ հիւանդաց բժշկութիւն,
Ննջեցելոց արքայութիւն:

Արի՛ Աստուած հարցն մերոց,
Որ ապավենդ ես նեղելոց:

Հա՛ս յօգնութիւն ծառայից քոց
Լեր օգնական ազգիս Հայոց:

Տէր, ողորմեա՛. Տէր, ողորմեա՛.
Յիսուս Փրկիչ, մեզ ողորմեա՛:

Կատարում է Օշականի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու երգչախումբը:
Սուրբ Պատարագի մաս է կազմում և երգվում է Սուրբ Հաղորդությունից առաջ:
Երգը նախապես ցասման ժամի մաս է կազմել, որը կատարվել է բնական աղետների և թշնամիների հարձակումների ժամանակ: Սիմեոն Ա Երևանցի կաթողիկոսը (18-րդ դար) այն հավելել է Սուրբ Պատարագի մեջ:

Ճանապարհ, Արևագալի Ժամերգություն

Ճանապարհ եւ ճշմարտութիւն եւ կեանք Քրիստոս. առաջնորդեա՛ հոգւոց մերոց. յերկրէ ելանել յերկինս:
Դուռն կենաց մտից Յիսուս. մոյծ եւ զմեզ առ Հայր քո եւ Հոգի. երգել միշտ զփառս:Հատված Արևագալի ժամերգությունից:
Հեղինակ Սուրբ Ներսես Շնորհալի կաթողիկոս: