Friday, January 10, 2014

Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ

Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ
Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ
Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ
Այսօր տօն է սուրբ ծննդեան, աւետիս,
Տեառն մերոյ եւ յայտնութեան, աւետիս,
Այսօր արեւն արդարութեան, աւետիս,
Երեւեցաւ ի մէջ մարդկան, աւետիս,
Այսօր հրեշտակք յերկնից իջան, աւետիս,
Ընդ մեզ օրհնեն զանմահ արքայն, աւետիս:
Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ:


Սուրբ Ծննդյան Մեղեդին է:Երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ: