Thursday, February 2, 2012

Այսօր ձայնն Հայրական

Այսօր ձայնն Հայրական յերկնից իջեալ հաճոյական,
սիրեցելոյ Որդւոյ վկայ, այ յորդորէ, գետ,
յորդորէ գետ Յորդանան յորդորական ձայնիւ երգէր մեծ կարապետն Յովհաննէս:Հեղինակը Հովհաննես Երզնկացի (Պլուզ) (1220/30-1293թթ.) վարդապետն է:
Երգվում է Սուրբ Ծնունդին` հունվարի 6-ին, Ջրօրհնեքի արարողության ժամանակ:

No comments:

Post a Comment