Monday, October 15, 2012

Հայր մեր.Կոմիտասեան

Հայր մեր, որ յերկինս ես,
սուրբ եղիցի անուն Քո,
եկեսցէ արքայութիւն Քո,
եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի,
զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր,
Եւ մի' տանիր զմեզ ի փորձութիւն
այլ փրկեա զմեզ ի չարէ.
Զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն
եւ փառք յաւիտեանս
ամէն

No comments:

Post a Comment