Tuesday, October 9, 2012

Եկեալքս ի մտանել արեգականն. Լոյս զուարթ

Եկեալքս ի մտանել արեգականն, տեսաք զլոյս յերեկոյիս:
Օրհնեմք զՀայր եւ զՈրդի եւ զՍուրբ Հոգիդ Աստուծոյ:
Եւ ամենեքեան ասեմք ամէն:
Արժանաւորեա զմեզ յամենայն ժամ,
օրհնել ձայնիւ երգով զանուն փառաց Ամենասուրբ Երրորդութեանդ:
Որ տայ զկենդանութիւն, վասն որոյ եւ աշխարհս զքեզ փառաւորէ:

Լույս զվարթ կամ Կիրակնամտի երգ: Երգը կոչվում է նաև Երգ կամ օրհնություն ճրագաց, քանի որ երգի ընթացքում վառվում են Սուրբ Սեղանի վրա դրված այն մոմերը, որոնք վառվելու են հաջորդ օրը Սուրբ Պատարագին:
Կատարում է Հովեր երգչախումբը:

No comments:

Post a Comment