Tuesday, March 6, 2012

Հրեշտակային

Հրեշտակային կարգաւորութեամբ լցեր,Աստուած, զքո սուրբ զԵկեղեցի:
Հազարք հազարաց հրեշտակապետք կան առաջի քոյ. և բիւրք բիւրոց հրեշտակք պաշտեն զքեզ, Տէր.
և ի մարդկանէ հաճեցար ընդունիլ զօրհնութիւն ձայնիւ խորհրդականաւ.Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ, Տէր զօրութեանց:Կիրակիների, Եկեղեցու և Հրեշտակապետաց տոների Սրբասացությունն է:
Երգվում է Սուրբ Պատարագի ժամանակ:
Կատարում է Տ. Անուշավան եպս. Ժամկոչյանը:

No comments:

Post a Comment