Friday, March 16, 2012

Էջ Միածինն ի Հօրէ

Էջ Միածինն ի Հօրէ եւ լոյս փառաց ընդ նմա,
ձայնք հնչեցին սանդարամետք անդնդոց:
Տեսեալ զլոյս մեծ հայրապետին Գրիգորի,
պատմէր ցնծութեամբ հաւատացեալ արքային:
Եկայք շինեսցուք սուրբ զխորանն լուսոյ.
քանզի ի սմա ծագեաց մեզ լոյս ի Հայաստան աշխարհի:Սուրբ Էջմիածնի տոնի շարականն է:
Հեղինակը Սահակ Ձորափորեցի կաթողիկոսն է:
Երգվում է Սուրբ Էջմիածնի տոնին և Հայրապետական մաղթանքների ժամանակ:

No comments:

Post a Comment