Tuesday, March 13, 2012

Ի կոյս վիմէն

Ի կոյս վիմէն յարեաւ այսօր և զգերեալսն ի գերողէն ազատեաց:Հարության Մեղեդի է, երգվում է Սուրբ Պատարագի ընթացքում:
Կատարում է Տ. Անուշավան եպս. Ժամկոչյանը:

No comments:

Post a Comment