Tuesday, March 13, 2012

Ամէն. Եւ ընդ հոգւոյդ քում.

Ամէն. Եւ ընդ հոգւոյդ քում.
Եւ եւս խաղաղութեան զՏէր աղաչեսցուք.
Տէր ողորմեա.
Ամենայն սրբովք, զորս յիշատակեցաք, եւս առաւելապէս զՏէր աղաչեսցուք.
Տէր ողորմեա.
Վասն մատուցեալ սուրբ եւ աստուծային պատարագիս, որ ի վերայ սրբոյ Սեղանոյս, զՏէր աղաչեսցուք.
Տէր ողորմեա.
Որպէս զի Տէր Աստուած մեր, որ ընկալաւ զսա ի սուրբ, յերկնային և յիմանալի Իւր մատուցարանն, զփոխանակն առաքեսցէ առ մեզ զշնորհս եւ զպարգեւս Հոգւոյն Սրբոյ, զՏէր աղաչեսցուք.
Տէր ողորմեա.
Ընկալ, կեցո եւ ողորմեա, եւ պահեա զմեզ, Տէր, Քոյին շնորհիւդ.
Կեցո Տէր եւ ողորմեա.
Զամենասրբուհի զԱստուածածինն, զմիշտ կոյսն Մարիամ, հանդերձ ամենայն սրբովք յիշելով զՏէր աղաչեսցուք.
Յիշեա, Տէր, եւ ողորմեա,
Տէր ողորմեա,
Քեզ Տեառնդ յանձն եղիցուք,
Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեա, Տէր ողորմեաԿատարում է Սևանի Վազգենյան դպրանոցի <Լուսավորիչ> երգչախումբը:
Հատված Սուրբ Պատարագից:

No comments:

Post a Comment