Wednesday, March 28, 2012

Այսօր տօն է

Այսօր տօն է սուրբ ծննդեան, աւետիս,
Տեառն մերոյ եւ յայտնութեան, աւետիս,
Այսօր արեւն արդարութեան, աւետիս,
Երեւեցաւ ի մէջ մարդկան, աւետիս,
Այսօր հրեշտակք յերկնից իջան, աւետիս,
Ընդ մեզ օրհնեն զանմահ արքայն, աւետիս:
Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ:Սուրբ Ծննդյան ութօրեքի (հունվարի 6-13-ը համարվում է Սուրբ Ծննդյան տոնակատարությունների շրջան) Մեղեդին է:
Կատարում է Գեղարդավանքի երգչախումբը:

No comments:

Post a Comment