Sunday, April 14, 2013

Զորավոր աղոթք

Զորավոր աղոթք Սուրբ Եփրեմ Ասորու Զորավոր աղոթք: Սուրբ Եփրեմ Ասորին Տիեզերական Եկեղեցու Տասներկու Սուրբ Վարդապետներից մեկն է:

No comments:

Post a Comment