Saturday, August 16, 2014

Բաց մեզ Տեր

Բաց մեզ Տէր, բաց մեզ Տէր, բաց մեզ Տէր զդուռն ողորմութեան, որ ողբալով կարդամք առ Քեզ:Կատարում է Տ. Աղան աբեղա Երնջակյանը:

No comments:

Post a Comment