Tuesday, November 18, 2014

Բաց մեզ Տէր. Արահետ երգչախումբ

Բաց մեզ Տէր, բաց մեզ Տէր, բաց մեզ Տէր զդուռն ողորմութեան, որ ողբալով կարդամք առ Քեզ:

Կատարում է Արահետ երգչախումբը:
Երգվում է Ծաղկազարդի երեկոյան՝ Դռնբացեքի կարգի ժամանակ:

No comments:

Post a Comment