Tuesday, February 26, 2013

Իմաստուն կուսանք

Իմաստուն կուսանքն պատրաստեալ իւղ լապտերաց. ելին ընդ առաջ երկնաւոր փեսային վառեալ լապտերօք:
Իսկ յիմարաց կուսիցն ունայնացեալք ի յիւղոյ. անպատրաստ գտան գալստեան փեսային շիջեալ լապտերօք:
Վասն որոյ եւ մեք պատրաստեսցուք իւղ հոգեւոր. զի մտցուք ի յառագաստ անմահ փեսային վառեալ լապտերօք:
Յորժամ յերկնից փառօք գաս Քրիստոս նստիս յաթոռ դատողական. եւ բաժանես զազգս ամենայն. յաջակողմեանն քում դասեա զմեզ ընդ օդեացն.
Յորժամ զտաղանդ պատուիրանին պահանջեսցես ի ծառայիցն. ընդ կրկնաշահ քանքարացն. արժանացո զմեզ Քրիստոս ուրախութեան քոյ երկինս:
Ճառագայթ փառաց հօր որդիդ միածին. որ զլոյսդ անվայրափակ մարմնով պարագրեալ. այսօր ի Թաբօր փառօք փայլեցեր:
Ավագ Երեքշաբթի օրվա Օրհնության շարականն է:

No comments:

Post a Comment