Wednesday, February 27, 2013

Զողորմութեան Քո զդուռն բազ մեզ Տէր

Զողորմութեան քո զդուռն մեզ տէր եւ արժանի արա զմեզ լուսեղէն յարկաց քոց ընդ սուրբս քոյ:
Ի պատրաստեալ քո յօթեւանս սրբոց քոց. ընկալ եւ զմեզ փրկիչ յորդեգրութիւն ի դպրութեան կենաց:
Ի նստիլ քո յատենի դատաւոր ահեղ խնայեա յարարածս քո. բարեխօսութեամբ եւ աղօթիւք սուրբ ճգնաւորացն:Երգվում է Դռնբացեքին, ինչպես նաև Մկրտության խորհրդի ժամանակ:

No comments:

Post a Comment