Wednesday, February 27, 2013

Շնորհեա մեզ Տէր

Շնորհեա մեզ տէր արթնութիւն ընդ իմաստուն կուսանացն. եւ զհոգւոց մերոց լապտերս պայծառացո:
Երկնչիմք ի քէն տէր զարհուրեալք ի պատասխանւոյն. զամէնն ասելով եթէ ոչ գիտեմ զձեզ:
Յորժամ գաս փառօք հօր դատել զտիեզերս ամենայն. շնորհեա եւ մեզ տէր կալ ի յաջմէ քումմէ:
Բացցի մեզ դուռն ողորմութեան երկնաւոր փեսային. եւ մտցուք ի յառագաստ ընդ իմաստուն կուսանսն:
Ժամանեսցուք ընդ առաջ փեսային եւ մտցուք ի յառագաստ նորա. զի մի մնասցուք արտաքս որպէս զյիմար կուսանսն:
Պայծառասցին լապտերք հոգւոց մերոց. եւ բազմեցուսցես զմեզ ընդ հրաւիրեալսն ի կոչումն արքայութեանն երկնից:
Ավագ Երեքշաբթի օրվա Համբարձի շարականն է:
Երգվում է նաև Ծաղկազարդի երեկոյան` Դռնբացեքի ժամանակ:

No comments:

Post a Comment