Wednesday, February 27, 2013

Որ Արարիչդ ես

Որ արարիչդ ես յաւիտենից. եւ ստեղծեր զարարածս ամենայն յոչնչէ. զքեզ օրհնեմք Աստուած հարցն մերոց:
Որ թագաւորդ ես թագաւորաց. եւ շնորհես բանաւոր կենդանի մարդ ի հողոյ. զքեզ օրհնեմք Աստուած հարցն մերոց:
Որ ապաւէնդ ես մոլորելոց. եւ խնամես զյուսացեալքս ի քեզ քո տեսչութեամբդ. զքեզ օրհնեմք Աստուած հարցն մերոց:
Զտէր օրհնեցէք եւ բարձր արարէք զնա յաւիտեան:
Օրհնեցէք Զթագաւորն եւ զաստուածն որ նմա միայնոյ վայելէ օրհնութիւն. եւ բարձր արարէք զնա յաւիտեան:
Օրհնեսցէ Զի ծանոյց մեզ սքանչելի խորհուրդ սուրբ Երրորդութեանն եւ մի Աստուածութեանն Քրիստոս. եւ բարձր արարէք զնա յաւիտեան:


Ավագ Երկուշաբթի օրվա Հարցի շարականն է:

No comments:

Post a Comment