Tuesday, February 26, 2013

Այսօր ընդ հրակերպեան

Այսօր ընդ հրակերպեան դասուցն օրհնաբանէին ծերքն ոստովք եւ տղայքն արմաւենեօք. ովսաննա օրհնեալ եկեալ ի յանուն տեառն:
Զոր սերովբէքն ծածկաբար ընդունիլ ոչ բաւէին. ի վերայ յաւանակի նորոյ նստեալ բարեբանեցաւ ի տղայոց. ովսաննա:
Այսօր ընդ ծերոց եւ ընդ տղայոց օրհնաբանութեանցն վեր երգեմք նորոյ արքայիդ եկեալ յԵրուսաղէմ. ովսաննա:
Օրհնեալ եկեալ անուամբ տեառն. օրհնեալ որ գալոցդ ես:
Ծաղկազարդի Համբարձի շարականն է:

No comments:

Post a Comment