Tuesday, February 26, 2013

Անեղն ի հօրէ

Անեղն ի հօրէ ծնեալ որդի յանէից գոյացոյց զեղեալքս զերկնային եւ զերկրաւորս էութիւն. արարածք ամենայն տուք փառսարարչին արարածոց: Պատկեր աներեւոյթ փառացն հօր ի պատկեր բարերարութեան իւրոյ արար զմարդկային բնութիւնս. արա:
Լոյսն ի հօրէ լուսոյ ծագեալ լուսափայլ զարդարեաց զԱդամ. ի դրախտին եդեալ անմահ տնկոցն երկրագործ. արա: եւ
Եկայք որդիք մարդկան այսօր ողբասցուք զհօրն զվտանգ. որ մերկացաւ մեղօք զփառս արարչին. եւ զգեցաւ զթզենւոյն ծածկոյթ փոխանակ անճառ լուսոյն:
Գովեցէք զորդին Աստուծոյ այսօր ցնծութեամբ որդիք Ադամայ. որ եկն ի խնդիր եղծեալ պատկերին. եւ գտեալ նորոգեաց ի փառս առաջին պատմուճանին:Ավագ Երկուշաբթի օրվա Օրհնության շարականն է:

No comments:

Post a Comment