Saturday, March 23, 2013

Ահաւորես թագաւոր

Ահաւորես թագաւոր քրովբէական ձայնիւ օրհնեալ. ի յերկինս ի երկրի եւ յամենայն ժամանակի: Ահաւոր ես թագաւոր որ նորոգես զքո զարարածս. հաստատես ի հաւատս ի գիտութիւն ճշմարտութեան: Լուսաւորեա զմեզ Քրիստոս ի միւս անգամ քո գալստեանն. յորժամ ծագիս ի յերկնից եւ նորոգես զքո զարարածս: Ավագ Երեքշաբթի օրվա Մանկունք շարականն է:

No comments:

Post a Comment