Tuesday, March 26, 2013

Որ խորհրդոց ես տէր Աստուած անմահ

Որ խորհրդոց ես տէր Աստուած անմահ. զծածկեալ խորհուրդ չարին ապականեալ վանեա. զքեզ օրհնեմք Աստուած հարցն մերոց: Որ զնախնւոյն Աբրահամու զհանդէս. խորագոյնս ծանուցեր աւետեօք որդւոյն պատուեալ. զքեզ օրհնեմք Աստուած հարցն մերոց: Որ շնորհես ծածկելոց յայտնի գոլ. Յուդաս արծաթոյ զանհասանելիդ մատնէր. զքեզ օրհնեմք Աստուած հարցն մերոց: Զտէր օրհնեցէք եւ բարձր արարէք զնա յաւիտեան: Զբնակեալն ի վերին զօրսն ծածկապէս խորհուրդ. քահանայքն հոլոնեալ վաճառէին զաստուած. եւ բարձր արարէք զնա յաւիտեան: Որ վասն մեր համբերեաց բանսարկուին. կամաւ վաճառի Աստուած բանն. եւ բարձր արարէք զնա յաւիտեան: Ավագ Չորեքշաբթի օրվա Հարցի շարակա:

No comments:

Post a Comment