Tuesday, March 26, 2013

Զքէն խորհեցան

Զքէն խորհեցան ի չարութիւն Աստուած յաւիտենից. որ բանիւ զարարածս խորհրդով հիմնեցուցեր: Զքեզ որ արարիչդ ես մեծութեան արծաթոյ վաճառէին. յանձն առեր զամենայն համբերելով վասն մեր: Զքեզ որ թագաւորդ թագաւորաց ի ծառայէ դատապարտեալ. զի զմեզ փրկեսցես ի յանիծիցն Ադամայ: Ավագ Չորեքշաբթի օրվա Ողորմյա շարական:

No comments:

Post a Comment