Sunday, March 24, 2013

Կացցէ դշխոյ.Ալէլուք ավագ Երեքշաբթի օրվա

Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա. Կացցէ դշխոյ ընդ աջմէ քումմէ ի հանդերձս ոսկեհուռս զարդարեալ եւ պաճուճեալ: Լուր, դուստր, եւ տես, խոնարհեցո զունկն քո, մոռա զժողովուրդ քո եւ զտուն Հօր քոյ, զի ցանկացաւ թագաւոր գեղոյ քոյ: Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա. Տարցին թագաւորի կուսանք զհետ նորա եւ զընկերս նորա տարցին նմա: Ածցին ցնծութեամբ եւ ուրախութեամբ եւ տարցին ի տաճար թագաւորի, եւ փոխանակ հարց քոց եղիցին որդիք քո: Փառք եւ երկրպագութիւն Հօր եւ Որդւոյ եւ Հոգւոյն Սրբոյ այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն: Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա: Ավագ Երեքշաբթի օրվա Ալելուքն է:

No comments:

Post a Comment