Saturday, March 23, 2013

Այսօր մտանէ.Ծաղկազարդի Առավոտու երգ

Այսօր մտանէ թագաւորն մերՔրիստոս ի յԵրուսաղէմ նոր քաղաք Դաւթի: Ընդառաջ ելին ծերքն ոստովք ձիթենեօք եւ զԱստուածորդին փառաւորէին: Ծաղկազարդի Առավոտու երգն է:

No comments:

Post a Comment