Saturday, March 23, 2013

ԶՔրիստոս թագաւորն

ԶՔրիստոս թագաւորն որ էն ի յաթոռ փառաց. տեսաք ի յերկրի նստեալ ի նոր յաւանակի: Ընդառաջ ելեալ արքային դասք եբրայեցւոց. ծերքն ոստովք ձիթենեօք եւ տղայքն արմաւենեօք: Միաբանական ձայնիւ գոչէին երգ նոր. բարեբանելով զանմահ թագաւորն: Ծաղկազարդի տոնի Տեր հերկնից շարական է:

No comments:

Post a Comment