Tuesday, March 26, 2013

Խորհեցան եւ խօսեցան զչարութիւն

Խորհեցան եւ խօսեցան զչարութիւն եւ զապիրատութիւն ի բարձունս խորհեցան: Եդին յերկինս զբերանս իւրեանց եւ զլեզուս իւրեանց ածէին զերկրաւ: Ավագ Չորեքշաբթի օրվա Առավոտու երգ:

No comments:

Post a Comment