Tuesday, March 26, 2013

Այսօր եկեալ կամաւ

Այսօր եկեալ կամաւ փրկիչն առ ի մատնիլ յանօրէն ժողովրդէն. վասն փրկութեան հեթանոսաց: Այսօր մատնի բանն ի բանաւոր հօտէ. եւ յառաջնոց դատապարտի յանօրինաց ժողովրդէն.վասն փրկութեան հեթանոսաց: Այսօր հողն զտէրն դատապարտէ. եւ արծաթոյ վաճառի արարիչն արարածոց. վասն փրկութեան հեթանոսաց: Ավագ Չորեքշաբթի օրվա տեր հերկնից շարական:

No comments:

Post a Comment