Saturday, March 23, 2013

Ուրախ լեր յոյժ

Ուրախ լեր յոյժ դուստր Սիովնի պայծառացիր Երուսաղէմ զարդարեա զդրունս քո քաղաքդ Աստուծոյ: Քանզի Քրիստոս որ էնն ի յաթոռ փառաց. այսօր մտանէ ի քեզ նստեալ ի վերայ յաւանակի նորոյ: Ծերք եւ տղայք ոստովք ձիթենեօք միաբանութեամբ երգէին. օրհնութիւն որդւոյ Դաւթի օրհնեալ եկեալ անուամբ տեառն: Ծաղկազարդի տոնի Մեծացուսցե շարականը:

No comments:

Post a Comment