Saturday, March 23, 2013

Անսկիզբն բանն հօր

Անսկիզբն բանն հօր որ ի վերայ քերովբէիցն հանգչի. այսօր ի վերայ յաւանակի նորոյ նստեալ. օրհնեալ արքայ եկեալ անյաղթելի թագաւոր: Յառաջ քան զյաւիտեանս որդին որ ի վերայ քառակերպիցն բազմի. այսօր ի ծերոց եւ ի տղայոց փառատրեցաւ.օրհնեալ արքայ եկեալ անյաղթելի թագաւոր: Եկայք նոր ժողովուրդք ընդ անմարմնոցն դասս բազմութեան. զսա հնչմամբ երգով քաղցր ձայնիւ փառատրեսցուք.օրհնեալ արքայ եկեալ անյաղթելի թագաւոր: Ծաղկազարդի տոնի Ճաշու շարականն է:

No comments:

Post a Comment