Tuesday, March 26, 2013

Լուացից սրբութեամբ

Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա. Լուացից սրբութեամբ զձեռս իմ եւ շուրջ եղէց զսեղանով քո, Տէ'ր: Տէ'ր, սիրեցի զվայելչութիւն տան քոյ եւ զտեղի յարկի փառաց քոց: Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա. Պատրաստ արարեր առաջի իմ զսեղան, ակն յանդիման նեղչաց իմոց: Օծեր իւղով զգլուխ իմ, բաժակ քո որպէս անապակ արբեցոյց զիս: Փառք եւ երկրպագ. այժմ եւ միշտ. Ալէլուիա, ալէլուիա, ալէլուիա: Ավագ Հինգշաբթի օրվա Ալելուք:

No comments:

Post a Comment