Wednesday, March 27, 2013

Արկօղդ զլոյս

Արկօղդ զլոյս որպէս զօթոց. այսօր անճառ խոնարհութեամբ ի վերնատունն խորհրդոյ զգեստ ծառայի¬ սփածանիլ յանձն առեր. օրհնեմք զեկեալդ ի կամաւոր չարչարանս: Որում երկրպագեն դասք հրեշտակաց խոնարհեցար ի լուանալ զոտս հողեղէնս. բժշկել սոքօք զգարշապարս նախահօրն. բժշկեա զհոգւոյ իմոյ զհիւանդութիւնս: Որ ի խորհուրդս փրկականս եկեղեցւոյ բաշխեցեր աշակերտացն զմարմինդ քո. նորոգելով զմահացեալսն. ի ճաշակմանէ. հաղորդս այսմ ընկալ զմեզ միայն մարդասէր: Ավագ Հինգշաբթի օրվա Ողորմյա շարականը:

No comments:

Post a Comment